spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 11:16 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 11:16 pm
spot_img

อพท.ประกาศสรรหา ผอ.คนใหม่ปิดรับสมัครโค้งสุดท้าย 13 พ.ย. นี้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ พพท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาศัยอำนาจ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยกรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการทั่วไปต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ ในวันที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง และผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของ อพท. ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงมีประสบการณ์การทำงาน/การบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคุณสมบัติอื่นๆตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ พพท.กำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dasta.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 023473480 พร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563


spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,440

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com