Wednesday, 24 July 2024 | 3:21 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 3:21 am
spot_img

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง เฝ้ารับเสด็จ

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัด มีคณะทำงาน ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการ ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม จังหวัดพัทลุงมีศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอครบทุกอำเภอ

ปัจจุบันพัทลุงเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน มีชมรมทุกประเภท จำนวน 1,446 ชมรม แบ่งเป็น สถานศึกษา 555 ชมรม สถานประกอบการ 59 ชมรม ชุมชน 745 ชมรม และสังกัดกระทรวง ยุติธรรม 4 ชมรม มีสมาชิกอายุ 6-24 ปี รวมทั้งสิ้น 117,642 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ดังนี้ กลุ่มต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ เรือนจำกลางพัทลุง กลุ่มระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีพัทลุง วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กลุ่มระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุง มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 1 คน มีทีม Dancercise เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

นางสาวกาญจนา เดชสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 1,105 คน ทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด มีจิตอาสา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ส่งเยาวชนสมาชิกเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ แข่งขันกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องทุกปี

นายวลิศ อินทรนุ่ม ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงกล่าวว่า ชมรมฯตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 มีกิจกรรมเด่น คือ การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า ไม่มีสมาชิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดี กลับมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการมาแล้ว 7 ปี เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 17 คน หลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องสานต่อการทำงาน กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการ ปรับทุกข์ สร้างสุข ให้คำปรึกษา และพัฒนา EQ โดยการร้องเพลง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง งานศิลปะ กีฬา และการแสดง

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ซึ่งเคยเป็น ผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยว และติดยาเสพติดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ และเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพัทลุง ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,962

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com