Monday, 15 April 2024 | 2:29 am
spot_img
Monday, 15 April 2024 | 2:29 am
spot_img

คปภ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกติกาใหม่ “ตัวแทน –นายหน้าประกันภัย – ผู้ประเมินวินาศภัย – นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ขานรับ..! ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองกรณีพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมต่อไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรประกันภัย ซึ่งได้แก่ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย กฎหมายใหม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการลงโทษให้มีความละเอียดแต่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การลงโทษมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงโทษตัวแทนนายหน้าประกันภัย ซึ่งแต่เดิมจะมีแค่การเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น โดยกฎหมายใหม่นี้จะเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าประกันภัย มีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ในส่วนของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย กฎหมายใหม่กำหนดให้มีเพียงใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประเมินวินาศภัยที่เป็นบุคคลธรรมดามักจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นบริษัทประเมินวินาศภัย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ประเมินวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายสาขาวิชาชีพ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายใหม่นี้ได้มีการเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย
ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับการพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำกับดูแลนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วย รวมทั้งมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย โดยกฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนกำหนดระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย กรณี พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย เป็นไปด้วยความรอบคอบและครอบคลุมในทุกประเด็น

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ.ได้นำร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย หารือต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อนายทะเบียนประกันภัย พิจารณากลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัย และหลังจากนี้จะได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,953

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com