Sunday, 21 April 2024 | 12:56 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 12:56 pm
spot_img

ไทยพาณิชย์ภูมิใจนำธนาคารไทยยืนหยัดบนเวทีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2563 อีกทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากธนาคารทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 253 แห่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยพาณิชย์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์กรไทยแสดงศักยภาพบนเวทีความยั่งยืนระดับโลก โดยติด TOP 10 Sustainability Leaders ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI หมวดธุรกิจธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 3”

“ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไทยพาณิชย์มุ่งเน้นการปรับรากฐานองค์กรควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนด้านธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ SCB Transformation ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่าการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวต้องก้าวไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและความสุขของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงได้กำหนดให้ “ความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปี 2562-2563 ธนาคารให้ความสำคัญกับการผลักดันการดำเนินงานในประเด็น ‘การเงินที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Finance’ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ธนาคารสามารถรักษาความเป็นผู้นำในดัชนีความยั่งยืน DJSI”

“สำหรับไทยพาณิชย์ ความยั่งยืนคือการส่งผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังทุกการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งเริ่มต้นจากการเสริมสร้าง “จิตสำนึกของพนักงาน” ให้เชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเมื่อทุกคนคิดและทำด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าทั้งต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถทั้งของพนักงานธนาคาร ลูกค้า คู่ค้าพันธมิตร รวมถึงคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่รอดและก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา”

ธนาคารไทยพาณิชย์ยึดมั่นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,959

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com