Saturday, 13 April 2024 | 11:00 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 11:00 am
spot_img

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร (Integrated Judicial Service Center) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิทางศาล ในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยมีนิติกรศาลคอยให้คำแนะนำและจัดทำคำร้องขอให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการคดีของศูนย์เพื่อให้บริการประชาชน
และคู่ความแบบครบวงจรเพียงจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การรับคำร้องเป็นคดีจนถึงการไต่สวนและมีคำสั่งเสร็จสิ้นคดี พร้อมมีบริการจัดส่งคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้แก่คู่ความทางไปรษณีย์
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้สามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

วันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกระบวนการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนยื่นฟ้องคดีนั้น มีขั้นตอน บางประการที่แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลังฟ้องคดี และหากสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล การจัดตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดีจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงความต้องการของคู่ความ
ตามนโยบายอำนวยความยุติธรรมของประธานศาลฎีกา

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,994

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com