Saturday, 8 May 2021 | 11:28 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:28 pm

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมบอร์ด คปภ. สัญจร ติดตามการดำเนินงาน 11 จังหวัดภาคเหนือ และกำชับการทำงานในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบประกันภัย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่) แห่งใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชน
ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารเลขที่ 449/1 หมู่ 6 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานทำให้ทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยรับ ตัวแทน – นายหน้า ประกันภัย เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ถือว่ามีศักยภาพมาก ทั้งนี้ บอร์ด คปภ. ได้มอบนโยบายให้กำกับดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประชาชนชาวเชียงใหม่ในเชิงรุก อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การพิจารณาข้อพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สำหรับความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนั้น สำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเชียงใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีต่อไป

ด้าน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดหาอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เนื่องจากภารกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่เพิ่มขึ้น โดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีเนื้อที่ 88 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสม สำหรับจัดสรรพื้นที่เป็นห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทโดยท่านอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุมของสำนักงานฯ และห้องสอบนายหน้าประกันภัย ทำให้สามารถรองรับภารกิจของสำนักงาน และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยที่ทำการแห่งใหม่นี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ การบริการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น มีแพลตฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ การบริการถามตอบ Chat bot ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย มีการเชื่อมโยง 5 ฐานข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ การให้บริการข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบอร์ด คปภ. ที่มุ่งเน้นให้มีการทำงานเชิงรุก และนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้สำนักงาน คปภ.ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจประกันภัย สามารถทำให้ระบบประกันภัยสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

จากนั้น ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมบอร์ด คปภ.สัญจร ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันภัยในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านประกันภัยที่สำคัญภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ การบริการจัดสอบและจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การพิจารณาข้อพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น การประกันภัยนักท่องเที่ยว การประกันภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันภัยลำไย ที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยการประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) และขยายความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และเพิ่มความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,761

©2020 www.worldbusiness-th.com