spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:51 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:51 pm
spot_img

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมบอร์ด คปภ. สัญจร ติดตามการดำเนินงาน 11 จังหวัดภาคเหนือ และกำชับการทำงานในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบประกันภัย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่) แห่งใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชน
ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารเลขที่ 449/1 หมู่ 6 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานทำให้ทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยรับ ตัวแทน – นายหน้า ประกันภัย เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ถือว่ามีศักยภาพมาก ทั้งนี้ บอร์ด คปภ. ได้มอบนโยบายให้กำกับดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประชาชนชาวเชียงใหม่ในเชิงรุก อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การพิจารณาข้อพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สำหรับความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนั้น สำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเชียงใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีต่อไป

ด้าน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดหาอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เนื่องจากภารกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่เพิ่มขึ้น โดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีเนื้อที่ 88 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสม สำหรับจัดสรรพื้นที่เป็นห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทโดยท่านอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุมของสำนักงานฯ และห้องสอบนายหน้าประกันภัย ทำให้สามารถรองรับภารกิจของสำนักงาน และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยที่ทำการแห่งใหม่นี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ การบริการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น มีแพลตฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ การบริการถามตอบ Chat bot ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย มีการเชื่อมโยง 5 ฐานข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ การให้บริการข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบอร์ด คปภ. ที่มุ่งเน้นให้มีการทำงานเชิงรุก และนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้สำนักงาน คปภ.ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจประกันภัย สามารถทำให้ระบบประกันภัยสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

จากนั้น ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมบอร์ด คปภ.สัญจร ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันภัยในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านประกันภัยที่สำคัญภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ การบริการจัดสอบและจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การพิจารณาข้อพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น การประกันภัยนักท่องเที่ยว การประกันภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันภัยลำไย ที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยการประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) และขยายความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และเพิ่มความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,082

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com