Tuesday, 16 April 2024 | 1:39 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 1:39 pm
spot_img

อธิบดีกรมการปกครอง ขับเคลื่อน “10 นโยบายสำคัญ” ชูโครงการอำเภอสร้างสุข เน้นย้ำทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เปิด 10 นโยบายสำคัญหรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ซึ่งเปรียบเสมือนเรือธงในการปฎิบัติงานของกรมการปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อตอบรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันในรูปแบบ New Normal โดยเริ่มดำเนินการจากหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นั่นก็คือ “อำเภอ” จากทั้งหมด 878 อำเภอทั่วประเทศโดยมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

10 นโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 มีประเด็นสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและบทบาทที่สำคัญของข้าราชการทุกคน
ส่วนที่ 2 การยกระดับงานบริการของที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายจากทุกเพศทุกวัย ผ่านบุคลากรที่ยึดหลักคุณธรรมนำการพัฒนา เสียสละ และมีจิตบริการ รวมถึงจัดดำเนินงานเชิงรุกในการลงชุมชน เพื่อให้บริการครอบคลุมกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่
ส่วนที่ 3 การบริหารราชการในระดับพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อยและเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สร้างเสริมความมั่นคงจากรากฐานไปสู่ระดับประเทศ

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

จากประเด็นสำคัญทั้ง 3 ส่วน ทำให้ได้มาซึ่ง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

  1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
  2. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
  4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม”
  5. สัญชาติและสถานะบุคคล
  6. อำเภอ…วิถีใหม่
  7. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) “หมู่บ้าน อยู่เย็น”
  8. อำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ”
  9. อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด
  10. อำเภอมั่งคั่ง

โดยทั้ง 10 โครงการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จาก 10 โครงการสำคัญได้ถูกนำมาขยายผลจนเกิดเป็น “โครงการอำเภอสร้างสุข” โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อการรับบริการจากที่ว่าการอำเภอภายในท้องถิ่นของตน รวมไปถึงบุคลากรที่ให้บริการภายในอำเภอ โดยเขียนเรื่องราวความประทับใจส่งมาที่ Facebook Fanpage : กรมการปกครอง เพื่อคัดเลือก 3 เรื่องราวต้นแบบมาผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมการปกครอง โดยสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า “โครงการอำเภอสร้างสุข ซึ่งต่อยอดมาจาก 10 นโยบายสำคัญเป็นโครงการเพื่อยกระดับงานบริการของที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ที่เกิดขึ้นจากคำถามที่ต้องการรู้ว่า ประชาชนมองเราอย่างไร? ประชาชนได้รับสิ่งดีๆ สิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมีอะไรบ้าง? คำตอบของคำถามผ่านการสะท้อนมุมมองจากประชาชน จะทำให้พนักงานราชการของกรมการปกครองได้เรียนรู้ ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ซึ่งเรื่องราวอาจเป็นความประทับใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของงานบริการก็ได้ แต่เกี่ยวกับอุปนิสัยและจิตอาสาของผู้ให้บริการในที่ว่าการอำเภอ ที่ให้การบริการแบบเหนือความคาดหมาย เหนือกว่าที่คาดว่าจะได้รับ”

สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,506

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com