spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:54 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:54 am
spot_img

ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างศักยภาพตัวแทนฯ สู่นักขายดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภค พร้อมติดอาวุธพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน MDA Plus ตั้งแต่การขาย ดูแลลูกค้า จนถึงบริหารทีมงาน ยกระดับเป็น Life Solutions ทุกคำตอบของชีวิตลูกค้า

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผ่านการสร้างสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ยืนยาว และความมั่งคั่งจากเงินออมในยามเกษียณ ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางขายหลักมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้เป็น Life Partner ผู้วางแผนดูแลเคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต

อย่างไรก็ดี จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ในลักษณะการเกิด New Normal โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และใช้ระบบ Online แทนการสัมผัสโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพตัวแทนฯ สู่การเป็นนักขายดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการส่งเสริมให้ตัวแทนฯ Upskill พัฒนาทักษะความรู้เดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และ Reskill เพิ่มเติมทักษะความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พร้อมพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน คือ MDA Plus (Mobile Digital Agents Plus) ซึ่งเป็นกลุ่ม Application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows โดย กลุ่ม Application MDA Plus ประกอบด้วย

TL Pro Plus เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการขายแบบครบเครื่อง ตั้งแต่การนำเสนอแบบประกันต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองโรคร้ายแรง รวมถึงแบบประกันควบการลงทุน (Unit Linked / Universal Life) สำหรับตัวแทนฯ ที่มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือ IC License โปรแกรมคำนวณเบี้ยประกันพร้อมใบเสนอขาย การส่งใบคำขอเอาประกันออนไลน์ (E-App) การชำระเบี้ยประกันด้วย QR Code หรือเครื่อง mPOS สำหรับการชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต จนถึงการส่งใบรับเงินชั่วคราวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) รวมถึงการเสนอขายในรูปแบบ Digital Face-to-Face

TL After Plus เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดูแลและการบริการผู้เอาประกันอย่างมืออาชีพ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนข้อมูลของผู้เอาประกัน อาทิ การเรียกร้องสินไหม การติดตามผลการเคลมสินไหม การแจ้งกรมธรรม์ครบกำหนด ตลอดจนแคมเปญหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ตวแทนฯ วางแผนดูแลและให้บริการผู้เอาประกันได้อย่างสมบูรณ์

ด้านการรีครูต บริษัทฯ ได้พัฒนา TL Recruit Plus เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมงาน โดยมีข้อมูลผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนฯ พร้อมแบบฟอร์มการสมัครตัวแทนฯ ฝึกหัดผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงแบบทดสอบความถนัดในอาชีพ และแนวทางสร้างความสำเร็จผ่านคลิป VDO  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างคนเข้าสู่อาชีพตัวแทน

และด้านการบริหารทีมงาน ด้วย TL Team Plus เป็นเครื่องมือบริหารและดูแลทีมงานให้มีประสิทธิภาพทั้งงานขายและการขยายทีมได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของทีมงาน เช่น ผลงาน รางวัลหรือคุณวุฒิที่ได้รับ การกำหนดเป้าหมายของทีม การติดตามผลโครงการแข่งขัน รวมถึงคู่มือการสอบและการต่อใบอนุญาตตัวแทน

ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับฝ่ายขายที่ต้องการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับขยายตลาด บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Digital Office (DO) เสมือนเป็นสำนักงานของนักขายดิจิทัลบนเว็บไซต์ ฝ่ายขายสามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือแนะนำอาชีพ รวมถึงนำเสนอ Profile ของตนเองได้ ซึ่งหากผู้มุ่งหวังสนใจในผลิตภัณฑ์หรืออาชีพตัวแทนฯ ก็สามารถสื่อสารกับฝ่ายขายได้โดยตรง รวมถึงจัดฝึกอบรมให้ฝ่ายขายนำ Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดอีกด้วย  

“การพัฒนา Application สำหรับสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายขายสามารถทำงานทุกที่ ทุกเวลา สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันยังเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมแบบครบวงจรให้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการเสนอขายไปจนถึงการชำระเบี้ยฯ โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งด้านการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นายอังกูรกล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมความเป็นมืออาชีพสำหรับฝ่ายขาย ผ่านการกำหนดคุณวุฒิในการทำงาน 4 ระดับ ประกอบด้วย Life Partner (LP) เป็นผู้วางแผนดูแลชีวิตลูกค้า ซึ่งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และผ่านการอบรมหลักสูตรที่บริษัทฯ กำหนด, Life Partner Prime (LPP) ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและการวางแผนสุขภาพ, Financial Partner (FP) เป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการออม การลงทุน ที่ต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายแบบประกัน Universal Life และ Financial Partner Prime (FPP) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุด ที่ฝ่ายขายต้องผ่านหลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนภาษี และมี IC License เพื่อขายสินค้าแบบประกันควบการลงทุน หรือ Unit Linked ซึ่งจะทำให้ฝ่ายขายของบริษัทฯ มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ทุกสถานการณ์

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,642

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com