Sunday, 21 April 2024 | 11:30 am
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 11:30 am
spot_img

คปภ. ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากสถานการณ์ แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยขยายเวลาการอบรมแบบ e-learning สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เล็งเปิดช่อง ให้สามารถอบรมแบบ e-learning ได้เป็นมาตรการถาวร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนในวงกว้าง รวมถึงบุคลากรผู้ที่มีความประสงค์เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานที่จัดอบรม ยื่นขอรับความเห็นชอบจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ได้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและมีการระบาดระลอกใหม่ ทำให้หน่วยงานที่จัดอบรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ไม่สามารถหาสถานที่ในการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่อง ดังนี

1.ให้หน่วยงานที่จัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วสามารถขอจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตและตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ได้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม2563 จนถึงวันที่31 มีนาคม2564 โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมาแล้วโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

2.ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่จัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วสามารถขอจัดอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตและตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม2563 เป็นสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม2564 โดยให้หน่วยงานที่จัดอบรมถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

“การออกมาตรการขยายระยะเวลาการจัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) นี้ จะส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยที่สอบผ่านตามหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สามารถหาหน่วยงานที่จัดอบรมได้ สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อประกอบการเสนอขายต่อไปได้ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเพื่อรองรับการอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นมาตรการถาวร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,942

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com