Sunday, 18 April 2021 | 9:47 pm
Sunday, 18 April 2021 | 9:47 pm

สภากาชาดไทย ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 20 มกราคม 2564 โดยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 171,340 ชุด มูลค่า 113,084,400 บาท ในพื้นที่ 69 จังหวัด แบ่งเป็น

 1. มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องทำการกักตัวให้อยู่ในพื้นที่ 107,153 ชุด มูลค่า 70,720,980 บาท ในพื้นที่ 61 จังหวัด
 2. มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้ รวม 64,187 ชุด มูลค่า 42,363,420 บาท ในพื้นที่ 49 จังหวัด

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว รวม 31,427 ชุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 11,732 ชุด, นครปฐม 600 ชุด, กรุงเทพมหานคร 1,365 ชุด, สุราษฎร์ธานี 710 ชุด, สระแก้ว 100 ชุด, พังงา 1,923 ชุด, สมุทรปราการ 215 ชุด, เชียงราย 634 ชุด, ประจวบคีรีขันธ์ 107 ชุด, ตาก 4,645 ชุด, นครศรีธรรมราช 75 ชุด, กาญจนบุรี 948 ชุด, ระนอง 75 ชุด, ระยอง 134 ชุด, ชลบุรี 80 ชุด, หนองคาย 118 ชุด, เชียงใหม่ 1,371 ชุด, นนทบุรี 1,592 ชุด, ปัตตานี 429 ชุด, เลย 203 ชุด, ชุมพร 120 ชุด, ภูเก็ต 2,416 ชุด, แม่ฮ่องสอน 1,090 ชุด,ปทุมธานี 502 ชุด, สงขลา 63 ชุด และราชบุรี 180 ชุด

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด ระลอก 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564 จำนวน 19 จังหวัด (สมุทรสาคร เชียงใหม่ นครราชสีมา สระบุรี อุบลราชธานี นครปฐม นนทบุรี เลย ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุรินทร์ นครพนม บุรีรัมย์ ชัยนาท ลำพูน สระแก้ว ระยอง นครสวรรค์ และอ่างทอง) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฯ พร้อมน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 15,019 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 8,073 ชุด) แบ่งเป็น ผู้ที่กักตัว 11,814 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 5,886 ชุด) และผู้ที่ประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ 3,205 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 2,187 ชุด)

ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มีแผนในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ที่ต้องทำการกักตัวและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา สมุทรสาคร และ จังหวัดอ่างทอง ดังนี้

 • วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และเทศบาลนครอุบลราชธานี
  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 125 ชุด
 • วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  จำนวน 38 ชุด
 • วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 1,000 ชุด และ ณ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 109 ชุด

นอกจากนี้ สภากาชาดไทยร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (FRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MVWG) และยูนิเซฟประเทศไทย จัดโครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มประชากรและแรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมตลอดจนช่วยให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – มกราคม 2564 ดังนี้

 1. ผลิตและแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษาไทย พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ในรูปแบบของ โปสเตอร์ แผ่นพับ นิทาน และ VDO Clip
 2. ผลิตและแจกจ่าย หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับเด็ก จำนวน 92,000 ชิ้น และผู้ใหญ่ จำนวน 719,742 ชิ้น รวมถึงแอลกอฮอลเจล จำนวน 171,811 หลอด และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 1,203 ชิ้น
 1. จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค (ชุดธารน้ำใจต้านภัยโควิด-19) จำนวน 31,687 ชุด
 2. จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวขึ้น ในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวน ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และตาก โดยคัดแรงงานข้ามชาติที่ต้องการทำงานจิตอาสามาอบรมให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว หรือที่เราเรียกว่า อสต. มาเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการรายงานผู้ที่มีอาการสงสัยโรค COVID-19 โดยมี อสต. ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 1,424 คน
 3. ศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19” ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการ จำนวน 423 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการความช่วยเหลือต่อไป

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,970

©2020 www.worldbusiness-th.com