Friday, 23 April 2021 | 4:23 am
Friday, 23 April 2021 | 4:23 am

บอร์ด คปภ. ยกระดับโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุน การให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย ผ่านร่างประกาศ Insurance Regulatory Sandbox เตรียมประกาศใช้เต็มรูปแบบต่อไป

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับ ธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ… (ประกาศ Sandbox) ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบได้รับการผ่อนคลายกฎระเบียบ สำหรับการเข้าทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย และประชาชน รวมทั้งจะยกระดับประกาศ Sandbox เดิมที่เป็นระดับสำนักงานให้เป็นประกาศในระดับของบอร์ด คปภ. ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการบังคับใช้กว้างขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและกำลังมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ รวมทั้งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ธุรกิจประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ได้ สำนักงาน คปภ. จึงจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการเข้ามา มีบทบาทของเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือโมเดลต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบการกำกับที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (Digital Disruption) จึงได้ออกประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. 2562 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันมีผู้เข้ามานำเสนอโครงการรวม 28 โครงการโดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 โครงการ ซึ่งประกาศ Sandbox ที่ออกมามีข้อจำกัด เนื่องจากเป็นประกาศในระดับของสำนักงาน จึงสามารถอนุมัติโครงการเท่าที่อยู่ในกรอบอำนาจของนายทะเบียนเท่านั้น ส่วนโครงการที่เสนอเข้ามาขอทดสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎกติกาที่อยู่ในอำนาจของบอร์ด คปภ. จำเป็นต้องนำไปขอความเห็นชอบจากบอร์ด คปภ. เป็นราย ๆ ไป ทำให้อาจไม่ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องการ เข้าทดสอบอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 12 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คปภ. จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและกรอบภารกิจตามที่บอร์ด คปภ. กำหนด แต่ปัจจุบันยังไม่มีประกาศ คปภ. กำหนดหลักการต่าง ๆ และขอบเขตการใช้ดุลพินิจ ของสำนักงาน คปภ. ในภารกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศ คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ… เพื่อวางกรอบแนวทางให้สำนักงาน คปภ. นำไปออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในส่วนรายละเอียดตามกรอบ และเงื่อนไขตามที่บอร์ดคปภ. กำหนดต่อไป โดยจะนำไปใช้แทนประกาศของสำนักงาน คปภ. ที่ออกไปก่อนหน้านี้ สำหรับร่างประกาศ Sandbox ฉบับใหม่นี้ มีสาระที่สำคัญ ดังนี้

1.กำหนดกลุ่มผู้สมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไว้

2.กำหนดประเภทธุรกรรมที่สามารถเข้าทดสอบในโครงการฯ ไว้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่สำนักงาน คปภ. ประกาศกำหนด

3.กำหนดระยะเวลาการทดสอบไว้อย่างชัดเจน (ไม่เกินครั้งละ 1 ปี และขยายระยะเวลาการทดสอบได้ไม่เกินครั้งละ 1 ปี)และหากผลการทดสอบนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย และต่อผู้บริโภค รวมทั้งจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงประกาศที่อยู่ภายใต้อำนาจของบอร์ด คปภ. ให้สำนักงาน คปภ. เสนอต่อบอร์ด คปภ. เพื่อพิจารณาต่อไป

4.กำหนดให้สำนักงาน คปภ. จัดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดส่งรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ต้องขอกราบขอบพระคุณบอร์ด คปภ. ที่ได้กรุณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ Sandbox ฉบับใหม่นี้ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยในระดับขององค์กรกำกับดูแล ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นมาให้ดีขึ้น เข้มข้นขึ้น และเป็นรูปธรรมขึ้น โดยผมคิดว่านับจากนี้ไป การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่ธุรกิจประกันภัยของไทยควรจะกระทำ แต่เป็นสิ่งที่ธุรกิจประกันภัยของไทย “ต้อง” ทำ เพื่อให้ธุรกิจสามารถฝ่าฟันกับปัจจัยความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุค New Normal เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักงาน คปภ. จะส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สำหรับขั้นตอนจากนี้สำนักงาน คปภ. จะได้เสนอร่างประกาศ Sandbox นี้ ให้ประธานบอร์ด คปภ. ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับต่อไป” เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,539

©2020 www.worldbusiness-th.com