Friday, 23 April 2021 | 2:21 am
Friday, 23 April 2021 | 2:21 am

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด โดยสำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เข้าร่วมการประเมินและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เพื่อดำเนินการให้องค์กรและบุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่องคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน คปภ. จึงได้จัด In-House Training ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นีรนาท นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ มาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำนักงาน คปภ. โดยท่านวิทยากร ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องหลักการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมยก case study ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงาน คปภ.

ทั้งนี้การประเมิน ITA ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก ประเมินจากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการประเมิน ITA และสามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ส่วนที่สอง ประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับภารกิจขององค์กร โดยองค์กรจะต้องสามารถทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการทำงานขององค์กรและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และส่วนที่สาม ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ขององค์กรที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรด้วยการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีช่องทางในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์นั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกสายงานขององค์กร ทั้งในด้านของช่องทางการติดต่อผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในปี 2564 สำนักงาน คปภ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการเตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธาน รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุกคนเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานประจำวันอีกด้วย

“การจัด Training และการเตรียมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะให้ได้รับผลการประเมินที่ได้คะแนนดีขึ้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงในการเตรียมการครั้งนี้ คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในองค์กร” เลขาธิการ คปภ. ย้ำในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,495

©2020 www.worldbusiness-th.com