Sunday, 18 April 2021 | 9:51 pm
Sunday, 18 April 2021 | 9:51 pm

คปภ. “อนุมัติแบบฟาสแทร็ก” กรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19

• รองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่าง ๆ และประชาชนให้ความสนใจ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดซื้อทะลุกว่า 10 ล้านฉบับ และมียอดจ่ายสินไหมทดแทนแล้วกว่า 131 ล้านบาท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากเกิดการแพ้วัคซีนขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ส่งเสริมให้มีการนำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดการแพ้วัคซีนดังกล่าว โดยนายทะเบียนประกันภัยได้เห็นชอบแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทประกันวินาศภัยไปแล้ว จำนวน 6 บริษัท ด้วยการพิจารณาคำขอแบบฟาสแทร็ก ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและความคุ้มครอง ที่เลือกซื้อ โดยมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 70 -1,000 บาทต่อปี และหลายบริษัทมีส่วนลดให้ลูกค้าซึ่งได้ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้แล้ว มาซื้อประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัทประกันภัยเดิมด้วย


สำหรับความคุ้มครองของประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแบ่งออกเป็น 5 แบบความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้


ความคุ้มครองแบบที่ 1 : ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและทำให้ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้


ความคุ้มครองแบบที่ 2 : ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้


ความคุ้มครองแบบที่ 3 : ผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าวและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลติดต่อกันตามจำนวนวันที่กำหนด บริษัทประกันภัยจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวัญตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้


ความคุ้มครองแบบที่ 4 : ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเป็นผู้ป่วยใน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการแพ้หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันให้ตามจำนวนเงินต่อวันที่เข้ารับการรักษา แต่ไม่เกินวันที่ระบุไว้


ความคุ้มครองแบบที่ 5 : ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าแพ้วัคซีนโควิด-19 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้และความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงทันที

“แม้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเป็นวิธีการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ แต่ประชาชนหลายคนก็ยังมีความกังวลกรณีเกิดการแพ้วัคซีนแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามมา ดังนั้นการทำประกันภัย จึงเป็น “การโอนความเสี่ยง” ไปให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยการทำประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 จึงเป็นมาตรการที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้อย่างดี ซึ่งหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,970

©2020 www.worldbusiness-th.com