Sunday, 18 April 2021 | 10:36 pm
Sunday, 18 April 2021 | 10:36 pm

คปภ. เสริมเขี้ยวเล็บ..! บทบาทเชิงรุกของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยยุคดิจิทัล ชูการไกล่เกลี่ยออนไลน์

• พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์  ผู้เอาประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ และถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 91 คน ประกอบด้วย ผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. จำนวน 52 คน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 39 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้กับผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ในหัวข้อ “Like & Share รู้แล้ว…บอกต่อ” การเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางในการพิจารณาประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้านการประกันภัยสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย” โดยอาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และนายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง ได้มีการถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อระดมความคิดเห็นจากบทเรียนที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อนำไปพัฒนาทักษะ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบเวชภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาพาธ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน ที่มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย มีเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการทั้งสิ้น 1,277 เรื่อง โดยไกล่เกลี่ยสำเร็จเป็นจำนวน 1,005 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.70 ดังนั้นการถอดบทเรียนเพื่อรับทราบ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะข้อพิพาท หรือบุคคลที่เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และกฎกติกา ข้อกฎหมาย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนประเด็นข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ เพื่อจะได้ประสานกับสายงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงาน คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ผ่านระบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการลดการแออัดและลดความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการด้วย อีกทั้งสามารถนำไปขยายสู่ระบบการไกล่เกลี่ยทางเลือกสำหรับประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้

ทั้งนี้ คู่กรณีที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ตามแบบที่สำนักงาน คปภ. กำหนด (Google form) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวันเวลานัดหมาย และช่องทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งมี 2 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชัน LINE และโปรแกรม Microsoft Teams หากคู่กรณีสามารถยุติข้อพิพาทได้ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ไกล่เกลี่ยจะทำบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความและแสดงให้คู่กรณีได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบตรงกัน ก่อนลงนามในบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความ โดยวิธีทางโทรสารหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 ต่อไป ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะจัดเก็บข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ไว้  ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นได้

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,983

©2020 www.worldbusiness-th.com