spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:15 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:15 am
spot_img

“สดช.” ผนึก “กรมราชทัณฑ์” ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ปรับองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง พร้อมสู่สังคมยุคดิจิทัลหลังพ้นโทษ

สดช. จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเล็งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือแรงงานสำหรับการประกอบวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้สังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง อีกทั้งสังคมยังปรับเปลี่ยนทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้พ้นโทษ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ลดช.) พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ลดช.) เปิดเผยวันนี้(10 มี.ค.64)ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจังโดยการวางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถเข้าถึงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานและบุคลากรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้นนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้ต้องขัง ที่หากพ้นโทษออกมาแล้วจะมีการเข้าไปพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้เทียบเท่ากับคนในสังคม จึงได้สนับสนุนให้ สดช.จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขึ้น

นางวรรณพร กล่าวด้วยว่า การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ และทักษะฝีมือแรงงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”  ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งงาน โดยได้รับการจ้างงานให้มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้พ้นโทษ และเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมปกติได้ ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้ต้องขังที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงโดยผู้ต้องขังจะเข้าร่วมหลักสูตรละไม่น้อยกว่า 20 คน รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการเรียนแบบออนไลน์ระบบปิด โดยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจะต้องรองรับการใช้งานของผู้ต้องขังในเรือนจำและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

“ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งความพร้อมของอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมมีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก ทำให้เราทุกคนต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยในกลุ่มผู้ต้องขังนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เข้าใจในแพลตฟอร์ม การใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่กำลังจะพ้นโทษ สามารถปรับตัวได้เท่าทันสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังทำให้ผู้พ้นโทษมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมอีกด้วย” นางวรรณพรกล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,788

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com