Sunday, 18 April 2021 | 9:04 pm
Sunday, 18 April 2021 | 9:04 pm

นางศิรินุช รอง ผอ.อภ. รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ ผชพ.อภ. รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564

ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
​องค์การเภสัชกรรม โดยนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (รอง ผอ.อภ.) เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม รับมอบ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564” (Best Practice Awards 2021) ประเภทองค์กร สาขา การแพทย์และสาธารณสุข และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (ผชพ.อภ.) ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564” (Person of the year 2021) สาขา การวิจัยและพัฒนา ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
​คณะกรรมการรางวัลไทย จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” แก่องค์การเภสัชกรรม โดยมีนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ และ “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” แก่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม องค์กร ส่วนรวมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะกรรมการศึกษา ประวัติ และติดตามผลงานมานาน ที่สุดมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิตให้ โดยเข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลดังกล่าวทางคณะทำงาน ฯ พิจารณาจากองค์กรและบุคคลที่มีประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ ในการเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรและบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรและบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กร บริหารกิจการ บริหารตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนต่อไปได้ คณะทำงาน ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การสนับสนุน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งรางวัลที่ทางคณะทำงาน ฯ ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมควรได้รับแบบอย่างที่ดีต่อไป

สำหรับผลงานเชิงประจักษ์ ของรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่องค์การเภสัชกรรมได้รับ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 , โครงการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย และโครงการกัญชาทางการแพทย์ ในส่วนของผลงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การสนับสนุนด้านสาธารณสุข และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม , การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยด้านอุทกภัย , การสนับสนุนตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งต่อโรงพยาบาล ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นต้น
​​

สำหรับผลงานเชิงประจักษ์ ของบุคคลตัวอย่างแห่งปี ที่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ ได้รับ ได้แก่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น , โครงการผลิตหน้ากากอนามัย , โครงการสารสกัดกัญชาต้นแบบทางการแพทย์ , โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง , ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) , ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 , สร้างการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก , ผลักดันและสนับสนุนห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล และเป็นผู้บุกเบิกและผลักดันการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 เป็นต้น


​​ นางศิรินุช รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า “รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและถือว่ารางวัลนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญมากที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน พัฒนาองค์การเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ที่สำคัญประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาคุณภาพมากขึ้น มีสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวและเป็นประโยชน์แก่ สังคม และประเทศชาติต่อไป”

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,954

©2020 www.worldbusiness-th.com