Sunday, 14 July 2024 | 8:44 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 8:44 pm
spot_img

อว. เดินหน้า “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เขตภาคเหนือ หวังสร้างความเข้าใจสถาบันอุดมศึกษาเข้าถึง 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก Reinventing University

เชียงใหม่ 12 มีนาคม 2564 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวง อว.ได้ริเริ่ม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ ดังนั้น การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน อว.จึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการปฎิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)
2.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation)
3.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)
4.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation)
5.กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง (Specialized & Professional)
ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องทำการปรับตัวและประเมินศักยภาพความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการบริหารงานภายในองค์กร ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงความชัดเจนตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก

สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการ “Reinventing University” ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน, รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก, ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รศ.อุเทน คำน่าน, ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายของ อว.กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค New Normal แนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ให้แนวทาง ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ถึงอุดมศึกษาไทย ในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นที่สามารถรองรับกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษาฯ

  1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ เช่น การกำหนดสัดส่วนของหลักสูตรทั้งที่เป็น Degree และ Non-Degree ที่สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯภายใน 5 ปี เป็นต้น
  2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อิงสมรรถนะและทักษะของบัณฑิต
  4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ

ในการลงพื้นที่ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ทั้งจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงในครั้งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการทราบถึงแนวทางนโยบายในอนาคต (ร่าง) ข้อกฎหมาย หรือ พรบ. และความสำคัญของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและกลุ่มมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตไปด้วยกัน

ด้าน รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ“พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยวางเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology & Innovation) ภายใต้โครงการ อาทิ การทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm การปลูกกัญาชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าความตั้งใจของมหาวิทยาลัยในการริเริ่มโครงการเหล่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมหาลัยที่จะสามารถตอบสนองตามต้องการของประเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,625

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com