Wednesday, 24 July 2024 | 8:18 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 8:18 pm
spot_img

มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล
อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
การศึกษา : – ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA
(นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)

 • ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
• รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
• กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)
• โครงการบ้านล้านหลัง
• โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
• ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
• พัฒนาระบบงานหลัก GHB System
• ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย

 • Application : GHB ALL
 • Application : GHBank Smart NPA
 • Application : GHBank Smart Booth
 • GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
 • เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
 • เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment
  • แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
  • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
 • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
 • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
  • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
 • รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
 • รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
  • รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุด
  อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)
  • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562

การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
• Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
• International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
• โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
• Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)
• การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,482

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com