spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 11:10 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 11:10 pm
spot_img

SRAN ร่วมกับ BKI เปิดตัว SRAN Cyber Insurance Plus เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

SRAN ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้าน Cyber Security อย่างครบวงจร มอบความไว้วางใจ BKI รับประกันภัยการให้บริการพร้อมชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการด้านความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ หรือ Cyber Security ครบวงจร ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Cyber Security 
ของไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ มากมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ SRAN NetApprove ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูล ตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ได้ภายในเครื่องเดียว สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจร  

นอกจากนี้ SRAN NetApprove ยังมีคุณสมบัติที่สามารถสำรวจข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Auto Identification Device) มีการวิเคราะห์และเทคโนโลยีตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล (Detect and Analyzer) มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log (Log Analytic) การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring) มีการค้นหาข้อมูลในเชิงลึก (Deep Search) เพื่อค้นหาหลักฐานทางข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง (Log Record and Archive) โดย  SRAN NetApproveสามารถตรวจจับข้อมูลที่ไม่ปกติได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่คาดว่าข้อมูลจะได้รับความเสียหาย เมื่อพบการใช้งานที่ผิดปกติจะมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายได้ แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลในระบบได้รับความเสียหายแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถสืบหาที่มาความเสียหายของข้อมูลได้อย่างละเอียดและยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ ทำให้ผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที 

และด้วยการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีการทำงานโดยการเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การส่งผ่านข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่อนข้างสูง องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการหามาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ จึงเห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์และการบริการของ SRAN  จึงได้หารือร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบแผนประกันภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในชื่อ SRAN Cyber Insurance Plus เพื่อให้บริการดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศแก่ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ SRAN NetApprove ที่จะได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราได้อีกทางหนึ่ง 

​ทั้งนี้ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ จะให้บริการ SRAN Cyber Insurance Plus ผ่านบริษัท สราญ ไซเบอร์เทค จำกัด (SRAN CyberTech) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มุ่งเน้นทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลครบวงจร และมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในศักยภาพการรับประกันภัยของบริษัทกรุงเทพประกันภัย ที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม สามารถรองรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ SRAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ในการรับประกันภัยการให้บริการที่ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ของ SRAN NetApprove ทั้งนี้ สำหรับแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ดังกล่าว เป็นการออกแบบและพัฒนาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยต่างๆ ทางไซเบอร์ (Corporate Risks) ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของ SRAN โดยเฉพาะ  ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของผู้บริโภค/ธุรกิจจากการถูกบุกรุกเข้าสู่ระบบ

ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา และถึงแม้ว่าธุรกิจต่างๆ นั้นจะมีการติดตั้งระบบป้องกันตามมาตรฐาน ด้วยระบบ Firewalls และ Malware Protection รวมถึงมีการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบที่ดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดจากการคุกคาม การโจมตี หรือการบุกรุกทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็จะทำให้ระบบและข้อมูลเกิดความสูญเสียหรือเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้การดำเนินธุรกิจอาจเกิดการหยุดชะงักได้ ดังนั้น บริษัท สราญ ไซเบอร์เทค จึงได้มอบให้กรุงเทพประกันภัยพัฒนาออกแบบ SRAN Cyber Insurance Plus เป็นการช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของ SRAN มากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข

และความคุ้มครองของกรมธรรม์ ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน ซ่อมแซม หรือการสร้างขึ้นใหม่ของข้อมูล, ค่าไถ่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่ทำลายทางไซเบอร์ (Cyber Extortion), ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ(Forensics Costs), ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ลดลงอันเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของเครือข่าย(Network Interruption Insurance), รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ชื่อเสียง (PR Costs – Repair of Reputation) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ที่ได้เลือกบริษัทกรุงเทพประกันภัยในการพัฒนาแผนประกันภัยไซเบอร์เพื่อคุ้มครองการบริการที่ควบรวมกับอุปกรณ์โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าของ SRAN ที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกรุงเทพประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าที่ใช้บริการของ SRAN จะได้รับการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างครบวงจร พร้อมทั้งยังอุ่นใจได้ว่าหากเกิดความเสียหายภายใต้ความคุ้มครองของ  SRAN Cyber Insurance Plus จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,433

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com