Thursday, 6 May 2021 | 11:08 pm
Thursday, 6 May 2021 | 11:08 pm

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ไขทุกข้อข้องใจประกันภัยไซเบอร์ ตอน ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Q : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล คือ?

A : ประกันภัยความเสี่ยงภัยที่บุคคลทั่วไป อาจเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นจากการถูกโจรกรรมหรือกรรโชกทรัพย์หรือคุกคามหรือละเมิดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลหรือด้านความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อินเทอร์เน็ต

Q : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลต่างกับประกันภัยไซเบอร์เชิงพาณิชย์ อย่างไร?

A : ประกันภัยไซเบอร์เชิงพาณิยช์ เป็นประกันภัยความเสี่ยงที่ธุรกิจ หรือองค์กร หรือบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นจากการถูกโจรกรรมหรือกรรโชกทรัพย์หรือคุกคามหรือละเมิดด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโครงข่ายของธุรกิจ หรือองค์กร หรือบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ        ซึ่งต่างกับประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประกันภัยความเสี่ยงของข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปจากการใช้อินเทอร์เน็ต

Q : ข้อดีของประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?

A : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล สามารถช่วยประชาชนลดความสูญเสียหรือความเสียหาย และควบคุมค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภัยทางไซเบอร์ได้ ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยไม่แพง ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้

Q :  ข้อแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล มีอย่างไรบ้าง?

A : การใช้ชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์แต่ละบุคคลทำให้มีความเสี่ยงภัยแตกต่างกันไป ให้พิจารณาเลือกซื้อความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของตนเอง และการประกันภัยนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์และทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต 

Q : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล ของแต่ละบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร?

A : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล ของแต่ละบริษัทอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง ขณะนี้ มีหลายความคุ้มครองที่บริษัทได้ยื่นขอไว้ โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ดังนี้ 

1) การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต 

2) การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

3) การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

4) การถูกกลั่นแกล้งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง 

5) การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

6) การถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

7) การถูกหลอกลวงให้ซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

8) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

Q : การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง หมายถึง

A : การลักข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น

Q : การกรรโชกทรัพย์ ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง หมายถึง?

A : การข่มขู่ให้ผู้อื่นให้ทรัพย์โดยมิชอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบและเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์นั้น

Q : การกลั่นแกล้ง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองหมายถึง?

A : การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอมแปลงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมทั้งข้อมูลลามกต่าง ๆ ของผู้อื่น ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย และให้รวมถึงการบูลลี่ผู้อื่นด้วย

Q : ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง หมายถึง?

A : การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

Q : ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไป มีข้อยกเว้น อะไรบ้าง?

A : โดยทั่วไป ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลไม่ให้ความคุ้มครอง ในกรณีดังต่อไปนี้

1) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนทำประกันภัย

2) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น

3) การทุจริต การฉ้อโกง การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

4) การกระทำ หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยในฐานะพนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

5) การพนัน

    6) ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ

Q : เบี้ยประกันภัยสำหรับประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล อยู่ที่ประมาณ เท่าไร?

A : เบี้ยประกันภัยจะขึ้นกับความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครอง (แผนประกันภัย) ที่เลือกซื้อ โดยปัจจุบันเบี้ยประกันภัยจะอยู่ตั้งแต่หลักร้อย จนถึงหลักพันกว่าบาท

Q : เงื่อนไขการรับประกันภัย มีอะไรบ้าง?

A : โดยทั่วไปเงื่อนไขการรับประกันภัยขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริษัท อาทิเช่น อายุ สัญชาติ ข้อตกลงความคุ้มครองและวงเงินความคุ้มครอง (แผนประกันภัย) เป็นต้น

Q : หากต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : สามารถยื่นเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ที่ซื้อไว้ ซึ่งมีหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ฯ โดยทั่วไปกำหนดหลักฐานหรือเอกสารที่ต้องยื่นประกอบตามแต่ละข้อตกลงคุ้มครองที่เลือกซื้อ  

Q : มีบริษัทประกันภัยใดบ้าง? ที่ได้รับความเห็นชอบประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลไปแล้ว และจัดแผน  ความคุ้มครองขายให้ประชาชนอยู่ในปัจจุบัน

A : บมจ. กรุงเทพประกันภัย และบมจ.ทิพยประกันภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564)

Q : หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ ที่ไหน?

A: สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ เว็บไซต์ คปภ www.oic.or.th หรือติดต่อได้ที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย หรือสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ  หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect)

ข่าวล่าสุด

ทินเดอร์ เพิ่ม ‘Vibes’ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้คนบ่งบอกความเป็นตัวเองได้มากขึ้น

ไวบ์ (Vibes) คือ ความรู้สึกดีๆ ต่อใครสักคน เมื่อได้พบโปรไฟล์คนที่ถูกใจที่บอกว่าเป็นชาวราศีแมงป่อง หรือการวางแผนที่จะฉีดวัคซีน ซึ่งในปี 2563 ทินเดอร์พบว่าคนเจน Z แสดงตัวตนของพวกเขาออกมาเต็มที่อย่างไม่มีปิดบัง รวมถึงการอัปเดตโปรไฟล์บ่อยขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อแชร์เรื่องราวของตัวเอง และหาคู่แมตช์ที่มีไวบ์ในแบบเดียวกัน...

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,544

©2020 www.worldbusiness-th.com