Thursday, 6 May 2021 | 10:04 pm
Thursday, 6 May 2021 | 10:04 pm

คปภ. จับมือ กรมการขนส่งทางบก ชวนธุรกิจประกันภัยพัฒนาระบบเทคโนโลยี เชื่อมข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเต็มพิกัด

วันนี้(30 มีนาคม2564)  เวลา11.00 น. ณห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับระหว่างสำนักงานคปภ. กรมการขนส่งทางบกและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลจากปี2563 ที่จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านแอปพลิเคชันDLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ(Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการคปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้นสำนักงานคปภ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะในการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับและชำระภาษีรถประจำปีจึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ(Compulsory Motor Insurance System : CMIS) อย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมทุกช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบกให้มีความรวดเร็วโดยมีการเข้ารหัสทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยซึ่งภาพการทำงานของระบบเชื่อมโยงข้อมูลนี้คือเมื่อประชาชนมายื่นชำระภาษีรถประจำปีกรมการขนส่งทางบกจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับรถมายังสำนักงานคปภ. อาทิ  เลขทะเบียนรถประเภทรถเพื่อตรวจสอบประกันภัยรถภาคบังคับและเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคปภ. แล้วระบบจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้ประกอบการรับชำระภาษีรถประจำปี จนเสร็จสิ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและครบวงจรซึ่งจะเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การประกันภัยดิจิทัลแบบครบวงจรและสอดคล้องกับนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วยรวมทั้งจะเป็นการลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้กรมการขนส่งทางบกสำนักงานคปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลจึงจะมีระบบเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดระยะเวลาการให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถรวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าและไม่ถูกต้องในการรับชำระภาษีรถประจำปีสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำระบบราชการในปัจจุบันยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในปัจจุบันการรับชำระภาษีรถยังคงใช้หลักฐานการจัดทำประกันภัยรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองเป็นเอกสารประกอบ(ในรูปแบบกระดาษ) ทำให้เกิดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันบูรณาการและยกดับระบบราชการไทยสู่การเป็นระบบราชการ4.0 

สำหรับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้กล่าวขอบคุณทางกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคปภ. ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยรถภาคบังคับซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากภาคประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วภาคธุรกิจประกันภัยก็จะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนการใช้กระดาษซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาE- Policy อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตโดยภาคธุรกิจประกันภัยจะเร่งในการนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในโครงการนี้อย่างเต็มที

ในช่วงท้ายทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชน โดยเลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวสรุปตอนท้ายว่า “การพัฒนาระบบครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือแบบcross-sector โดยหน่วยงานคปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในฝั่งของภาคการเงินไปร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านคมนาคมโดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นโมเดลความร่วมมือที่มุ่งถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนับเป็นก้าวที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์ทั้งระบบรับประกันภัยและระบบการชำระภาษีประจำปีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นต้นแบบของความร่วมมืออื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประโยชน์ของประชาชนต่อไป”

ข่าวล่าสุด

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

“Q YOU SUCCESS” จัดงานแจกรถยนต์ ตอกย้ำความสำเร็จ ทำจริงได้จริง

กรุงเทพฯ (2 พฤษภาคม 64 ) ณ.ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คิว ยู ซัคเซส จำกัด โดย คุณณิชานันท์ อรปิติ ประธานกรรมการ ได้จัดพิธีมอบรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,515

©2020 www.worldbusiness-th.com