Tuesday, 23 July 2024 | 11:30 am
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 11:30 am
spot_img

“ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” (New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) เปิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ThaiRSC(New Version) และเปิดช่องทางการให้บริการ ผ่านLine@iRVP

​บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดแถลงข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”(New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2564 ในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน” โดยยึดหลักการดำเนินงานผ่าน 4 พันธกิจหลักได้แก่ พัฒนาระบบบริการสินไหม,ขยายหลักประกันสู่ประชาชน,มุ่งมั่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ภาคภูมิใจคู่หลักธรรมาภิบาล โดยเน้น“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ณ ห้องประชุม บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

​นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทกลางฯ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยทุกคน ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศอีกด้วย โดยบริษัทกลางฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน”ภายใต้กรอบพันธกิจ 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย

พัฒนาระบบบริการสินไหม มีการยกระดับระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim system และ PA&HA gateway เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับอุบัติเหตุสามารถที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยไม่สร้างภาระให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องสำรองจ่าย,การดำเนินการหน่วยประสานสิทธิ ONE STOP SERVICE,มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย รวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ศูนย์วิทยุ คชสีห์ เพื่อบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติภัย ระบบแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือสำหรับประชาชน

“ขยายหลักประกันสู่ประชาชน” มีพัฒนาระบบรับประกันภัย Online สู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคน สะดวก รวดเร็ว โดยได้สร้างช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ในยุค New Normal ผ่าน Line Official Account บริษัทกลางฯ “@iRVP” ที่มาช่วยให้ตอบสนองประชาชนได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ หรือหากเกิดปัญหา ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ เพื่อไปใช้สิทธิขอรับความคุ้มครอง พ.ร.บ. ได้ รวมทั้งประชาชนสามารถหาความรู้หรือคำตอบเรื่องความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ไลน์@iRVP ยังช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาสาขาบริษัทกลางฯ หรือจุดบริการ ตรอ. ใกล้บ้านคุณรวมถึงการขยายการบริการให้ประชาชน โดยจะเชื่อมต่อทุกบริการด้วยกัน เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือบริการช่วยเหลืออื่นๆ อีกด้วย

“มุ่งมั่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ” โดยบริษัทกลางฯ ได้กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”(New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) โดยได้มีการเปิดตัว www.thairsc.com (new Version) ที่ยกระดับไปสู่การเป็นศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้พัฒนาให้สามารถนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้ทุกช่องทาง / การเข้าถึงข้อมูลอุบัติเหตุต่างๆ ได้ง่าย สามารถดูสถิติแยกตามประเภทรถ ช่วงอายุ แยกตาม Ranking ระดับจังหวัด สถิติชาวต่างชาติ เป็นต้น / การแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ง่ายต่อการนำเสนอหรือนำไปใช้งาน / ข้อมูลที่สามารถแสดงได้ถึงในทุกระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล / ข้อมูลที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ตามระดับพื้นที่,ตามกลุ่มข้อมูล,ตามวัน เดือน ปี / และการนำข้อมูลไปบริหารจัดการ 

​และเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับคนไทย บริษัทกลางฯ ได้มีแผนงานการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหน่วยงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด,อำเภอ และ ท้องถิ่น โดยมีระบบจัดการ Online วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและการจัดทำ ติดตามแผนงานในระดับหน่วยงาน จังหวัด,อำเภอ,ท้องถิ่น อีกด้วย

​นอกจากนี้ยังมีแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ใน 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับเยาวชน (GEN Youth) ที่จะมีการ transform479 สถานศึกษา สู่ 5,000 สถานศึกษา บน Digital Platform

ระดับวัยทำงาน (GEN Workman) มีการเชิญชวนทุกหน่วยงานทั่วประเทศมาร่วมขับเคลื่อนเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร โดยไม่จำกัดจำนวน

ระดับชุมชน (GEN Village) เชิญชวนชุมชนที่สนใจให้เสนอโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่

ภาคภูมิใจคู่หลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งพัฒนา ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ รวมถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน เพื่อยกระดับความปลอดภัยสู่ประชากรอาเซียน

​นายนพดล กล่าวตอนท้ายว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนต้องปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) บริษัทกลางฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำระบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายในการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้การคุ้มครองตามกฎหมายจาก พ.ร.บ. และสร้างหลักการประกันภัยให้กับประชาชนทุกคน รวมถึงภารกิจเพื่อสังคมในการมุ่งมั่นรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน ตรงตามแนวคิด“ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,503

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com