Sunday, 9 May 2021 | 12:11 am
Sunday, 9 May 2021 | 12:11 am

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดมาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน ซึ่งธนาคารได้เตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม รักษาระยะห่างในการจัดสถานที่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการพูดคุยเสียงดัง งดรับประทานอาหารในห้องประชุม และดำเนินการประชุมโดยรักษาเวลาให้กระชับ ตลอดจนงดการใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  โดยให้ใช้การเขียนข้อความแทน รวมทั้งมีการจำกัดที่นั่งเพื่อลดความแออัด และนำระบบ Seating Register มาใช้เพื่อการสอบสวนโรคหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น

 นอกจากนี้ ธนาคารมีความใส่ใจห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

แนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19

1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน

2. เสนอแนะผู้ถือหุ้นพิจารณางดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ

3. ขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากจังหวัดหรือประเทศที่มีความเสี่ยง หรือผู้ถือหุ้นที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการป่วย แม้เพียงเล็กน้อย งดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

4. จัดตั้งจุดลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก สแกน QR Code ตรวจวัดอุณหภูมิ ตอบแบบสอบถาม ติดสัญลักษณ์การคัดกรอง จัดระบบเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสอบสวนโรคได้ในภายหลังหากพบการติดเชื้อ

5. กรณีพบผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) หรือมีอาการที่สงสัยว่าป่วย หรืออาจได้รับเชื้อโควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ผ่านการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร

6. ขอความร่วมมือทุกท่าน ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้ถือหุ้นท่านใดรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ ธนาคารขอความร่วมมือให้ท่านออกจากที่ประชุม

7. งดการรับประทานอาหารในห้องประชุม หรือพูดคุยเสียงดัง และรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งตามที่ธนาคารจัดไว้ให้

8. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 7.30 น. เพื่อสำรองเวลาและรักษาระยะห่าง ณ จุดคัดกรอง

9. ธนาคารจะดำเนินการประชุมโดยกระชับ ไม่ให้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโควิด-19

10. ใช้การเขียนคำถามลงในกระดาษส่งแทนการใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม

11. จัดห้องประชุมชั้นล่าง โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์ เพื่อลดการแออัด

12. จำกัดที่นั่งที่ โดยใช้ระบบ Seating Register

ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจกรรมบางอย่างสามารถดำเนินการได้ โดยเพิ่มความเข้มข้น ป้องกัน ไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศไทยกลับมารุนแรงอีก และขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับความไม่สะดวกหรือความขัดข้องใด ๆ ที่อาจมีขึ้น

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,780

©2020 www.worldbusiness-th.com