Tuesday, 23 July 2024 | 1:27 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 1:27 pm
spot_img

มติเอกฉันท์ “อานนท์ วังวสุ” นั่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยต่ออีกสมัย สานต่อภารกิจสำคัญ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2564-2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติเลือก นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2564-2566 อย่างเป็นเอกฉันท์ ถือเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 26

ทั้งนี้ นายอานนท์ วังวสุ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ติดต่อกัน 2 วาระในปี 2556-2560 และวาระที่ 3 ในปี 2562-2564 ได้เปิดเผยถึงภารกิจที่ตั้งใจจะดำเนินการในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

  1.  การ Reposition ธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ขายประกันภัยเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ที่ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยในส่วนของภาคประชาชนนั้น จะเน้นการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่เคยเข้าถึงระบบประกันภัยมาก่อน เพื่อให้มีหลักประกันในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการช่วยลดภาระของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการสังคมให้กลุ่มคนดังกล่าว สำหรับภาครัฐนั้น จะเน้นการขยายบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการงบประมาณด้านภัยพิบัติและสุขภาพของคนในชาติ โดยการขยายประกันภัยพืชผลไปยังพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมจากข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงประกันภัยสุขภาพสำหรับคนในชาติ แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อลดภาระของภาครัฐในอนาคต
  2.  การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการสร้างความสมดุลและยั่งยืนของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยเกินกว่า 5 แสนล้านบาท ในแต่ละปี
  3.  การส่งเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการสร้าง Platform กลางสำหรับการประกันภัยยานยนต์และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนและลดค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ทั้งด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และศึกษาการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม โดรน และแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้ในการประเมินความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตร แทนการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  4.  การนำเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับ Landscape ในการประกอบธุรกิจในโลกดิจิทัล Business Model รูปแบบใหม่ ตลอดจนพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยลดภาระของภาคธุรกิจและประชาชนในการปฏิบัติ และภาระของภาครัฐในการบังคับใช้ และการผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยเร็ว
  5.  การเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจะมีผลใช้บังคับในเวลาอันใกล้ ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานบัญชี IFRS17
  6.  ส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
  7.  ขยายบทบาทด้านการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับภาคธุรกิจและเป็นแหล่งทุนสำคัญของประเทศ

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปี 2564-2566 มีดังต่อไปนี้

อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

นายสมพร สืบถวิลกุล    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)        

อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

นางสาวบังอร จิระวรสุข   บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขาธิการ                            

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)              

รองเลขาธิการ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี   บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)   

นายทะเบียน ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายอรัญ ศรีว่องไทย  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ    บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

นายอรรณพ พรธิติ  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์   บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์   บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

นายวาสิต ล่ำซำ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายนพดล สันติภากรณ์  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์   บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นางพรทิพย์ จุลชาต  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายปิยะ วราอุบล   บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์   บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์    บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล    บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

นายปิยะ วราอุบล   บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,547

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com