Sunday, 21 April 2024 | 12:58 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 12:58 pm
spot_img

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรมถอดบทเรียนเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา ๗ เครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสมศ.

โดยมีผู้แทนเครือข่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษาจำนวน ๗ เครือข่ายประกอบด้วย ๑) เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ๒) เครือข่ายนิสิตนักศึกษา ๓) เครือข่ายนักคิดผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ๔) เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา ๕) เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ๖) เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษาและ ๗) เครือข่ายสื่อมวลชน

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกเครือข่ายและนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาและขยายเครือข่ายของตนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนงานประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับของการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้ง ๗ เครือข่ายและแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกลางเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ เครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อาคารพญาไท พลาซา

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,959

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com