Tuesday, 27 February 2024 | 4:57 am
spot_img
Tuesday, 27 February 2024 | 4:57 am
spot_img

การเคหะแห่งชาติจับมือกับ NIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญในด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติจึงได้บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรไปจนถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบุคลากรของการเคหะแห่งชาติให้มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรด้านการฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรของการเคหะแห่งชาติที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ และหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจมีการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเคหะแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างมากในอนาคต และอาจนำมาซึ่งความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 937,388

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com