Saturday, 1 October 2022 | 5:13 am
spot_img
Saturday, 1 October 2022 | 5:13 am
spot_img

วช. จัดจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ คืนชีวิตให้กับแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงยึดหลักการทรงงาน ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรงและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบด้วยวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินและฟื้นฟูป่าไม้ อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้บุคลากรของ วช. ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

วช. จึงได้จัดกิจกรรมอาสา “ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ คืนชีวิตให้กับแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกเหนือจากการปลูกป่าแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษาที่บ้านหนองหิน อำเภอท่ามะกา ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับองค์กร โดยมีบุคลากรที่มีจิตอาสาของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

วช. คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นแบบอย่างในการเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสาธารณะและสังคม ความจงรักภักดี น้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาด้านคุณธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 436,220

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com