Tuesday, 31 January 2023 | 11:17 pm
spot_img
Tuesday, 31 January 2023 | 11:17 pm
spot_img

กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์การอบรมและวิจัยฯ เดินหน้าปั้นนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตั้งเป้าปี 2573 ต้องได้ 200 คน

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองว่า กรมควบคุมโรค ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเขตเมือง และการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองมาโดยตลอด จากการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวของเขตเมือง และมีชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับพื้นที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภคและอุปโภค มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคมขนส่ง เป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกๆด้าน ส่งผลให้พื้นที่เขตเมือง เป็นพื้นที่เปราะบางง่ายต่อการระบาดของโรค ตามปัญหาและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น

นายแพทย์ปรีชา กล่าวต่อไปว่า การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองมีความสำคัญยิ่ง กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้จัดทำแผนงานพัฒนาการอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 ปี พ.ศ. 2564-2573 (Training and Research in Urban Disease Control: TR-UDC Program) เพื่อให้มีนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พัฒนานโยบายและจัดการระบบการฝึกอบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระดับประเทศ เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย และมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ใช้ได้จริง มีการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารที่ดีขึ้น และครอบคลุมอัตลักษณ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางระบาดวิทยาในเขตเมือง ทักษะการใช้ข้อมูลในระดับ Big data ทักษะการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ทักษะการออกแบบนโยบายการวางแผนและการคลังสุขภาพเขตเมือง และทักษะทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์เพื่อ การควบคุมโรคเขตเมืองรวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ตามเจตนารมณ์ของการจดตั้งศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเมือง

ทั้งนี้แผนงานฯ 10 ปี มีเป้าหมายผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนาม ปีละ 20 คน ภายในปี 2573 จะมีถึง 200 คน อันเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ สำหรับในปี 2565 กรมควบคุมโรคและมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช ผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ระยะ 1 ปีแล้ว 1 รุ่น จำนวน 14 คน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นพ.อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ที่ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์การอบรมและวิจัยฯ ภายใต้แผนงานฯ 10 ปี และรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 570,762

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com