Wednesday, 29 May 2024 | 2:23 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:23 am
spot_img

กคช. จัดโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การเคหะแห่งชาติ จัดการอบรม “โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด และมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติตอบสนองนโยบาย ของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงได้จัดตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติซึ่งมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลกว่า 700 ชุมชน ให้ดำเนิน “โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ให้มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสินค้าของชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบสินค้า การจัดทำ Packaging รวมถึงช่องทางการขายสินค้า Online เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการอบรม “โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีตัวแทนชาวชุมชนของการเคหะแห่งชาติเข้าร่วม และได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานฝีมือเชิงคหกรรม กลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อร่วมกันระดมสมองในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และทำให้สินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ “น่าสนใจ น่าใช้ซ้ำ และบอกต่อ” จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้มีการบรรยาย เรื่อง “ช่องทางการขายสินค้า Online” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย เพื่อแนะนำช่องทางในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าผ่านช่องทาง Online ซึ่งเป็นที่นิยมตามวิถีใหม่ New Normal ในปัจจุบัน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,212

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com