Saturday, 3 December 2022 | 3:10 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 3:10 am
spot_img

การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” ให้กับ นายชายชล เขียวอร่าม พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ โดยมี


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการมอบโล่รางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี ประพฤติดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นอันเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบอีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,724

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com