Sunday, 21 April 2024 | 12:43 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 12:43 pm
spot_img

กคช. ร่วม MOU กับ AIT ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารและเคหะสถาน” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ Dr. Eden Yi-Teng Woon อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม RBB Auditorium, AIT Conference Center

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นสถาบันการเรียนรู้ขั้นสูงระดับนานาชาติ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษาขั้นสูงทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงการวิจัยที่สำคัญต่างๆ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และได้เล็งเห็นว่าการร่วมมือทางวิชาการในเรื่องเทคโนโลยีอาคารและเคหะสถานจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง รวมทั้งยังสอดคล้องกับ “แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2562)” ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มโอกาสเข้าถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 11 ว่าด้วยเรื่องการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Dr. Eden Yi-Teng Woon

ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารและเคหะสถาน ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)” ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องตามบริบทและกระแสโลก พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์แก่การบูรณาการในระดับนานาชาติ รวมถึงพันธกิจและงานความร่วมมือทางวิชาการของการเคหะแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ รวมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคนิคและด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้ โดยจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่ราคาเอื้อมถึงได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานที่ดีและคุณภาพให้กับประชาชนต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,957

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com