Sunday, 21 April 2024 | 1:19 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 1:19 pm
spot_img

อบรมโครงการ Young Health Programme สร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชนสำหรับสถานศึกษา

องค์การแพลน อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย โดยนางสาวยุภาพร บุญติด (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าโกลบอล และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวนั่งที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) แก่อาจารย์ระดับโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและการหนุนเสริมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน รอบรู้พฤติกรรมเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-communicable diseases) การลดละเลิกบุหรี่ มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อป้องกันตัวเองตามระดับความรุนแรงของมลพิษทางอากาศ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายรวมถึงการแนวทางการลดและเลิกดื่มได้จริง การเรียนรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์  ความเสมอภาคระหว่างเพศและบทบาทหญิงชายเกี่ยวกับสุขภาพ หลักการออกกำลังกายและโภชนาการที่ถูกต้อง ทักษะการให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชน และสุขภาพจิตและการมีสุขภาพที่ดี โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาและชุมชนมากว่า 30 ปี สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,974

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com