Saturday, 8 May 2021 | 11:41 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:41 pm

คปภ. ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินหน้าพัฒนากลไกด้านประกันภัยพืชผลการเกษตร เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับเกษตรกรไทย

• เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยให้ “เกษตร-ปศุสัตว์-ประมง” อย่างยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสภาวการณ์ของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น น้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ดังนั้น การลดความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัย จึงมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญเกษตรกรสามารถนำเงินที่ได้รับจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปดำเนินการเพาะปลูกในฤดูการผลิตต่อไป

ที่ผ่านมาการเกิดภัยธรรมชาติ และการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรยังคงเกิดขึ้นทุกปี และแม้ว่าปัจจุบัน ได้มีการนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรับภาระความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การดำเนินงานดังกล่าว เป็นการเสนอโครงการช่วยเหลือแบบปีต่อปี โดยขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านประกันภัยมีความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยการประกันภัย เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และประมง โดยได้มีการศึกษากฎหมายประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น โดยกลุ่มที่มีกฎหมายประกันภัยพืชผลเป็นการเฉพาะ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมที่กำลังศึกษา นอกจากศึกษากฎหมายดังกล่าวจากหลายประเทศแล้ว ยังเน้นไปที่กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจากโครงสร้างของกฎหมายมีบทบัญญัติที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาการประกันภัยด้านเกษตรกรรม มีสาระสำคัญ อาทิเช่น การกำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ครอบคลุมทั้งประเภทพืชผล ปศุสัตว์ และประมง การกำหนดรูปแบบการประกันภัย ที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ การกำหนดประเภทความเสี่ยงภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและวิธีการประเมินความเสียหาย การกำหนดบทบาทภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทประกันภัย และระบบการประกันภัยต่อ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยการประกันภัย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และจะสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการวิจัยและประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลได้แก่ สำนักงาน คปภ. ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยไปแล้ว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสระบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ตนและคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการนำระบบประกันภัยเข้าไปรองรับความเสี่ยงภัยด้านการประมง โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อระดมสมองและเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นเรื่องการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาและวิจัยตามโครงการฯ เช่น ปัจจัยที่มีความเสี่ยง ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้ง ความเสี่ยงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องการให้ระบบประกันภัยเข้ามารองรับความเสียหาย ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง ณ ศรีวิชัยฟาร์ม ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงภัยในการเลี้ยงกุ้ง เช่น การเกิดโรคระบาดในกุ้ง การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประมงในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนากรอบแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม มีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

“การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด หรือ ภัยธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนจะเป็นการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นการน้อมรับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ระบบประกันภัยไปช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกทางด้านประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงด้านเกษตรกรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านประกันภัย และได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,764

©2020 www.worldbusiness-th.com