Saturday, 8 May 2021 | 10:35 pm
Saturday, 8 May 2021 | 10:35 pm

คปภ. ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ ติวเข้มบุคลากรสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

  • มอบนโยบายการบูรณาการทำงานร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ เป็นผู้ให้บริการที่ดี ทำงานเป็นทีม และบริหารจัดการในการจัดการความขัดแย้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านประกันภัยให้ประชาชนอย่างเต็มพิกัด

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานให้แก่บุคลากรของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ The Buffalo Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รวมถึงสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านการบริการด้วยความประทับใจ (ทีมบริการเป็นเลิศ) การเรียนรู้เทคนิค วิธีการ และจิตวิทยาในการจัดการความขัดแย้ง การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เพื่อจะได้ทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นต่อไป 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ว่า เป็นงานด่านแรกที่จะต้องติดต่อและประสานงานผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และถือเป็นด่านสุดท้ายของระบบประกันภัย สำหรับการระงับข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย ที่อาจเกิดปัญหาข้อพิพาทและไม่เข้าใจกัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาร้องเรียนด้านการประกันภัยขึ้น สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จะต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อระบบประกันภัย

ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่กระบวนการให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 โดยให้มีการบริหารจัดการในการใช้ AI ผ่านช่องทาง Chat bot เพื่อเพิ่มช่องทางในการไขข้อข้องใจและเป็นคลังความรู้เรื่องการประกันภัยให้แก่ประชาชน โดยให้บูรณาการร่วมกับสายกลยุทธ์องค์กร เพื่อจัดทำและเพิ่มจำนวนชุดคำถาม-ตอบ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันภัย (IBS) ในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลประชาชน

สำหรับงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดให้เร่งดำเนินการและติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 6 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องแรก การจัดสัมมนาพนักงานของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่องที่สอง การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และบูรณาการร่วมกับสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้กับผู้เอาประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการดำเนินคดี ของสายกฎหมายและคดี เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและการดำเนินคดีมีความชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรื่องที่ 4 การจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อให้มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยสามารถประมวลผลและใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลให้กับสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกฎกติกาให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ 5 ให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนผู้มาใช้บริการ และเรื่องที่ 6 การรายงานอุบัติภัยรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ตรวจเช็คระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้ระบบในการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการการทำงานในการติดตามการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

ในส่วนงานอนุญาโตตุลาการ ได้มีการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ.รวมทั้งสิ้น 108 ท่าน ซึ่งจะทำให้คู่พิพาทสามารถเลือกท่านอนุญาโตตุลาการได้เพิ่มมากขึ้น และเร่งดำเนินการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E – Arbitration) มาใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้แก่คู่พิพาท สำหรับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทั้งปัญหา ข้อกฎหมาย และข้อสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการสำนักงาน คปภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนทำคำชี้ขาด เพื่อป้องกันปัญหาการร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในภายหลัง

ด้านงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ มีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การจัดอบรมและสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัย ชุดที่ 3 เพื่อให้ได้ผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ.ที่มีความรู้ทั้งการไกล่เกลี่ยและการประกันภัย ทำให้การปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น


ส่วนที่ 2 คือ การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยและการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการสัญจร ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ ไกล่เกลี่ย เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ผู้ไกล่เกลี่ยใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยประสบผลสำเร็จ โดยมีการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และได้กำหนดให้มีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ในการดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในส่วนนโยบายการปฏิบัติงานของฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี และแผนงานโครงการใหม่ๆ ทุกปี และให้มีหน่วยงานจัดอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โดยให้สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะสายงานต่าง ๆ ในสำนักงาน คปภ. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และควรมีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงาน คปภ. ของสายงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำห้องสมุดควรทำเป็น E-Library เพื่อให้ความสะดวกสำหรับคนที่จะมาใช้งานหรือยืมหนังสือ และจัดทำร่างระเบียบทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย โดยนำไปต่อยอดและพัฒนาการประกันภัยในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในปี 2563 ได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 1 ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

“พนักงานของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับสายงานอื่น มีความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ได้ Know How ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ต้องพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องปรับบุคลิกภาพเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีการบริหารจัดการในการจัดการความขัดแย้ง มีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้เสียหาย และประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการทำงานเป็นทีม โดยการเชื่อมความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือการทำงานร่วมกันระหว่างสายงาน เพื่อเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย อันจะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,742

©2020 www.worldbusiness-th.com