Tuesday, 23 July 2024 | 12:08 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:08 pm
spot_img

กคช. ร่วม AIT จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัย – ภายหลังสถานการณ์ COVID – 19”

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียน เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัย – ภายหลังสถานการณ์ COVID – 19 (Building Back Better Housing Solution – Post COVID – 19) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย ดร.นาวีด อันวาร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ RBB Auditorium, AIT Conference สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาฯ ว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากประชาชนที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายคนไม่สามารถจ่ายค่าเช่า/เช่าซื้อ และค่าจัดประโยชน์ต่างๆ ให้กับการเคหะแห่งชาติได้ โดยในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นมาตรการที่การเคหะแห่งชาติได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนทั้งเยียวยาและฟื้นฟูกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญ รมว.พม.จึงมอบนโยบายให้ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดจะจัดทำโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” เป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่า จำนวน 100,000 หน่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี โดยจัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

“สำหรับรูปแบบการชำระค่าที่อยู่อาศัยจะเป็นรูปแบบของการเช่าเพื่อจะซื้อต่อได้ในอนาคต (Rent To Buy) ซึ่งหลังจากสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลายและเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น ผู้อยู่อาศัยสามารถเปลี่ยนสัญญาจากเช่าเป็นเช่าซื้อได้ โดยเงินที่จ่ายค่าเช่าบางส่วนสามารถนำมาหักเป็นเงินดาวน์เพื่อตัดยอดในการซื้อบ้านต่อไปได้”

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อไปว่า “บ้านเคหะสุขประชา” จะจัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว และมีการพัฒนาชุมชน โดยจะให้เสมือนนิคมสร้างตนเอง ส่วนพื้นที่ภายโครงการฯ นอกเหนือจากโซนที่พักอาศัยแล้ว จะจัดให้มีพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” อยู่ด้วยในทุกชุมชน โดยจะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพอิสระในชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น พื้นที่ในเขตเมืองจัดทำเป็นตลาดชุมชน เพราะประชาชนที่อยู่ในเมืองมักจะประกอบอาชีพอยู่แล้ว ส่วนโครงการในพื้นที่ภูมิภาคจัดให้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกสิกรรม เป็นต้น เรียกว่าในหนึ่งชุมชนสามารถพัฒนาและหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,515

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com