Monday, 15 April 2024 | 4:21 am
spot_img
Monday, 15 April 2024 | 4:21 am
spot_img

“นายรัฐศาสตร์ ชิดชู” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีช่องทางการตลาดและรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความมั่นคงในอาชีพ และสร้างให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวอ่าวและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) แห่งใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ด้านการตลาด และสมาชิกในหมู่บ้านร่วมกันจำหน่ายสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564

หมู่บ้านหัวอ่าว เป็นหมู่บ้านอินทรีย์แห่งที่สองของจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเอง และนำผลผลิตส่วนที่เหลือออกจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น IFOAM เป็นต้น

หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนั้น เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ การล่องเรือแพเก็บฝรั่ง ชมวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้เรื่องการเผาถ่านเพื่อนำมาทำน้ำสัมพันธ์ไล่แมลง การดูแลรักษาพืชพันธ์ต่างๆ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ในวันดังกล่าว ยังมีการอบรม การทําเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้แก่เกษตรกรผู้มีความสนใจ และยังเตรียมเปิดการอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล/ต่ออายุ เพื่อให้เกษตรกรได้มีการเตรียมการต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าให้ก้าวสู่ระดับสากล ในวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้อีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,980

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com