Saturday, 13 April 2024 | 10:02 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:02 am
spot_img

โรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้าน พลังงาน ISO 50001:2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด SGS (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งโรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับการรับรองเป็นปีที่ 4 และ เป็นใบรับรองใบที่ 2 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 – วันที่ 12 กันยายน 2566 ภญ.มุกดาวรรณ กล่าวว่า โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO50001:2011 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 จนครบอายุ 3 ปี จากนั้นได้ต่ออายุใบรับรองเป็นใบที่ 2 ตาม มาตรฐาน ISO50001:2018 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานฉบับใหม่ของ ISO โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 – วันที่ 12 กันยายน 2566 โดยการจัดการด้านพลังงาน ISO50001:2018 ประกอบด้วย การจัดการทั่วไป เช่น บริบทขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน การแสดงภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับระบบจัดการด้านพลังงานให้บุคลากร การสื่อสารด้านพลังงานภายในองค์กร การจัดทำระบบเอกสารด้านพลังงาน การประเมินความสอดคล้องของข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ การตรวจประเมินภายใน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบจัดการด้านพลังงาน การจัดการด้านเทคนิค เช่น การวางแผนและการจัดการระบบพลังงาน การจัดการความเสี่ยงและโอกาสในระบบจัดการด้านพลังงาน การกำหนดและเป้าหมายด้านพลังงาน การทบทวนด้านพลังงาน การกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน การจัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน การรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การออกแบบและจัดซื้อ จัดจ้างด้านพลังงาน

“การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001 :2011 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ องค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานขององค์กรโดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 14001 ที่องค์กรทำอยู่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกณฑ์ มาตรฐานอื่น (Benchmarking) การวัด การจัดทำระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้องค์กรควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ให้องค์กรมีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป” รองผู้อำนวยการ กล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,971

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com