Wednesday, 24 July 2024 | 4:06 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 4:06 am
spot_img

บำรุงราษฎร์ นำจุดแข็งการแพทย์มาตรฐานสากล ผนึก พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง “แพทย์นวัตกร” ยกระดับแพทย์อินเตอร์ รองรับการแพทย์ในระดับสากล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนมุ่งสู่โอกาสการพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่และปริญญาร่วมในอนาคต เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ อีกทั้งยกระดับความเป็นแพทย์นานาชาติ พร้อมเผยการพัฒนา “แพทย์นวัตกร” คือความหวังใหม่ของอนาคตวงการการแพทย์ไทย โดยมี ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเวทีเสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งมั่นในการให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานระดับโลกและด้วยนวัตกรรมที่ล้ำยุคภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำแนวคิดของการเป็นผู้นำด้าน Healthcare ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  นับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรนานาชาติทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อมุ่งผลิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นแพทย์นวัตกร สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มารับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกปีละ 1.1 ล้านราย การลงนามฯ ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำของประเทศทั้งสองแห่ง ในการสร้างเครือข่ายวิชาการนานาชาติในระดับประเทศต่อไป และเป็นการช่วยยกระดับงานบริการด้านสาธารณสุขของประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ บำรุงราษฎร์จะได้นำจุดแข็งของโรงพยาบาลฯ อาทิ ความชำนาญการของแพทย์เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล โดยโรงพยาบาลฯ จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และพัฒนามากว่า 40 ปี เข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ รวมถึงบุคลากร ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาในแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สจล. ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ในระดับสากล โดยโรงพยาบาลฯ คาดหวังว่า นักศึกษาแพทย์ของ สจล. จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ช่วยพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับความต้องการทางการแพทย์ระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ด้าน Medical & Wellness Destination ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับเป็นความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญ ที่จะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร ได้ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานจริง ในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ซึ่ง สจล. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการแพทย์ไทยต่อไป นอกจากนี้ สจล. ยังสนับสนุนทุกโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ก้าวทันยุคดิสรัปชัน เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์นวัตกรรับใช้สังคมไทย ภายใต้โครงการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit)

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สจล. เป็นหลักสูตรนานาชาติ 6 ปี หรือ 12 ภาค กำหนดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีอาจารย์และนักศึกษาเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยหลักสูตรมุ่งผลิตแพทย์ที่เป็นนักวิจัย ที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ คณะแพทยศาสตร์ สจล. จึงเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีเป้าหมายสร้างแพทย์นวัตกร ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้อันเป็นสากลให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเติมเต็มความต้องการแพทย์นวัตกรซึ่งยังมีจำนวนไม่มากในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อความพร้อมในการรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยปีการศึกษา 2564 สจล. ตั้งเป้ารับนักศึกษาแพทย์ มุ่งสู่การเป็นแพทย์นวัตกร โดยได้จัดงาน “MD @KMITL Open House 2020” ในวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีฝันอยากเป็นแพทย์ ได้ทำความรู้จักการเรียนการสอน และความโดดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ สจล. โดยมีไฮไลท์กิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” โดยบุคลากรจากวงการการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย ตลอดจนพาชมห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาจะได้ใช้จริงในการเรียน และกิจกรรมจำลองบทบาทแพทย์ในหนึ่งวัน (A Doctor for a Day) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,975

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com