Wednesday, 24 April 2024 | 5:35 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 5:35 pm
spot_img

“กอช.” จัดงานวันออมแห่งชาติ มอบรางวัลหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการออมให้อาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้ในอนาคต พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ สมัครสมาชิก รับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาท/ปี

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เนื่องในงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เพื่อขอบคุณเครือข่าย หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. มุ่งสร้าง การตระหนักรู้ถึงการออมเงินกับ กอช. เพื่อวัยเกษียณให้กับตนเองและคนในครอบครัว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเพื่อการเกษียณเป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ จากการทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามผลักดันนโยบายส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานจำนวนราว 39 ล้านคน เข้าสู่ 2 วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยระบบการออมเพื่อการเกษียณในรูปแบบการออมทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ

สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบมีช่องทางการออมภาคบังคับ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและประกันสังคมมาตรา 33 อีกทั้ง มีช่องทางการออมภาคสมัครใจสำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำส่วนราชการคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งยังไม่มีการออมภาคบังคับ มีการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้คือ ประกันสังคมมาตรา 40 และอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคือ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ปัจจุบันดูแลสมาชิกอยู่มากกว่า 2.5 ล้านคน ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ในการสร้างสรรค์กลไกสวัสดิการภาครัฐ ที่จัดให้แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ ให้ได้มีโอกาสรับบำนาญ
ในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบจากเงินออมสะสมและเงินสมทบ รวมถึงการดำเนินงานของ กอช. ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งการสร้างเสริมวินัยการออมให้กับประชาชน สอดคล้องกับภารกิจหลักของ กอช. คือ การส่งเสริมและสร้างวินัยการออมให้กับประชาชนทุกคนที่ประกอบอาชีพอิสระ
เข้าสู่การออมเงินเพื่อการเกษียณอย่างเป็นระบบกับ กอช. ซึ่งเป็นการสร้างสวัสดิการที่จำเป็นให้กับประชาชนได้มีเงินไว้ใช้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โดย กอช. ได้จัดงานขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เพื่อมีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการออม และรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแก่องค์กร หน่วยงานที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์
พร้อมขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนสมาชิก กอช. ดีเด่น ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานความร่วมมือที่มีการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กอช. มีภารกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือที่เรารู้จักกันว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จุดมุ่งหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ชีวิตของประชาชนกลุ่มนี้ ได้ใช้สิทธิสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

การออมกับ กอช. ขั้นต่ำเพียง 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,800 บาท/ปี การออมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ผู้ที่เป็นสมาชิก กอช. สามารถออมเงินได้ตามบริบทของชีวิต คือ ออมได้เมื่อพร้อม สิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่เช่นเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจำนวนสมาชิก กอช. ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 2,552,607 คน

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กอช. ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการให้ประชาชนผู้สนใจ และช่องทางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกเข้าถึงการออมกับ กอช. ในการสมัครสมาชิก หรือ ออมต่อเนื่องกับ กอช. ผ่านหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารของรัฐ ทั้ง 5 แห่ง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และตู้บุญเติม นอกจากนี้ ยังมีช่องทางออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ได้ที่ ไลน์แอด กอช. “@nsf.th” แอปพลิเคชัน กอช. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง แอปพลิเคชัน MyMo แอปพลิเคชัน K PLUS และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT กอช. ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิกที่ต้องการหลักประกัน เพื่อความอุ่นใจ โดยการจัดทำสมุดเงินออม (Passbook) ขึ้น ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน เป็นหน่วยรับให้บริการ ออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช. ได้อัพเดทความเคลื่อนไหวเงินออมของตนเองที่ออมกับ กอช.

ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงิน ให้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินที่ดี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเงินออมยามเกษียณกับ กอช. ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด รวมถึงครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปัจจุบัน กอช. กำลังพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายของ กอช. ในระดับจังหวัด แต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ใช้สิทธิในการรับเงินสมทบเพิ่มเมื่อออมเงินกับ กอช. ในการดำเนินงานของ กอช. ยังสอดรับกับแผนพัฒนา “ทักษะทางการเงิน ปี 2565 – 2570” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในด้านนโยบายเสริมทักษะ มาตรการทางเศรษฐกิจ “แบบเจาะจง” ตามความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่ หรือกลุ่มประชาชนหรือที่เรียกว่า Tailor-Made Policy ที่อาศัยประโยชน์จากการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือ มีระดับทักษะทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างทั่วถึงมากขึ้น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมการออมให้ประชาชนได้บำนาญถ้วนหน้า จึงมีการมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จำนวน 36 รางวัล ดังนี้
• ประเภทรางวัลเกียรติยศ มอบแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมการออม เป็นที่ประจักษ์ชัด จำนวน 7 รางวัล
• ประเภทรางวัลหน่วยงานการศึกษา 9 รางวัล
2.1. รางวัลหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.1.1 รางวัลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ประจำเขตตรวจราชการ 18 เขต ที่มียอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุด ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล
2.1.2 รางวัลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ที่มียอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุด ประจำปี 2566 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
2.2 รางวัลหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
2.2.1 รางวัลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มียอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุด ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

3.ประเภทรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล
3.1 รางวัลจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายสูงสุด ระดับประเทศ ประจำปี 2566
3.2 รางวัลจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกออมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายสูงสุด ระดับประเทศ
ประจำปี 2566

4.ประเภทรางวัลระดับจังหวัด 12 รางวัล
4.1 รางวัลจังหวัดที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายสูงสุดระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามภูมิภาค จำนวน 6 รางวัล
4.2 รางวัลจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่นที่มีสมาชิกออมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายสูงสุด ประจำปี 2565 ตามภูมิภาค จำนวน 6 รางวัล

5.ประเภทรางวัลระดับเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ประจำปี 2566
5.1 รางวัลเครือข่ายที่เป็นหน่วยบริการสมาชิกส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล
5.2 รางวัลมอบให้กับบุคคลที่เป็นเครือข่ายส่งเสริมการออม จำนวน 1 รางวัล

6.รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งเพลง “ออมกับ กอช.” 1 รางวัล

ทั้งนี้ กอช. ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมรับรางวัลทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก โดย กอช. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. ตรวจสอบสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือไลน์ กอช. “@nsf.th”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,317

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com