Tuesday, 16 April 2024 | 1:56 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 1:56 pm
spot_img

“ไทยประกันชีวิต” คว้าคะแนน CGR “ระดับ 5 ดาว” ประจำปี 2566

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellent) จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินจะเป็นการประเมินภายใต้เกณฑ์ใหม่ 4 หมวด ได้แก่ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ TLI ได้รับคะแนนประเมิน CGR ในระดับดีเลิศ ในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,513

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com