Monday, 15 April 2024 | 2:42 am
spot_img
Monday, 15 April 2024 | 2:42 am
spot_img

BAM ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นองค์กรหลักในการ พลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท และยังได้รับการรับรองต่ออายุครั้งที่ 2 ของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากผลการประเมินแสดงถึงการที่ BAM เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และถือเป็นการส่งเสริมและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,956

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com