Tuesday, 16 April 2024 | 3:42 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 3:42 pm
spot_img

BAM ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมินที่ระดับ “AA” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAMได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนให้เห็นว่า BAM
ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในมิติเศรษฐกิจ มิติธรรมาภิบาล มิติสิ่งแวดล้อม มิติผู้คนและสิทธิมนุษยชน เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA นับว่าเป็นเรื่องที่บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ BAM ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม BAM มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,539

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com