Wednesday, 24 April 2024 | 4:46 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 4:46 pm
spot_img

กคช. จัดแสดงนิทรรศการ “บ้านเคหะสุขประชา” และ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2563 (World Habitat Day 2020)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำ “โครงการบ้านเคหะ สุขประชา” และ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ออกแสดงนิทรรศการวันที่อยู่อาศัยโลก 2563 (World Habitat Day 2020) ภายใต้หัวข้อ “Housing For All : A Better Urban Future” หรือ “ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนเพื่ออนาคตของเมืองที่ดีกว่า” ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมืองซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับปี 2563 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มอบหมายให้โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN – HABITAT) จัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก คือ “Housing For All : A Better Urban Future” หรือ “ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนเพื่ออนาคตของเมืองที่ดีกว่า”

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการของคนในทุกช่วงวัย ประกอบกับการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยมีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน จัดให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับทุกคน และกระตุ้นให้เกิดการจัดหาทางเลือกของผู้อยู่อาศัยที่เพียงพอหลากหลาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2563 (World Habitat Day 2020) การเคหะแห่งชาติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 2 หัวข้อ ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชา ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติจึงมีแนวคิดจัดทำที่อยู่อาศัยประเภทเช่า จำนวน 100,000 หน่วย เริ่มดำเนินการในปี 2564 – 2569 โดยจัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย จุดเด่นของโครงการบ้านเคหะสุขประชา คือ จะจัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนที่เสมือนนิคมสร้างตนเอง และจะจัดให้มีพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” อยู่ในทุกชุมชน โดยจะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพอิสระในชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เรียกว่าในหนึ่งชุมชนสามารถพัฒนาและหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ และถือเป็นตัวอย่างของการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) รวมทั้งกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ จำนวน 20,292 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน13,746 หน่วย พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 18 – 22 ซึ่งเป็นโครงการในระยะแรก ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่แล้ว ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 1,247 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 9 – 17, 63 – 64 และ 23 – 32 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,291

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com