spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:29 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:29 am
spot_img

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนา Green Mindset รับกระแส Sustrends 2024 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่อนาคต

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หนุนบุคลากรทุกส่วนงานพัฒนาทักษะด้าน Green Mindset เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ชี้เทรนด์ Green Job กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก เปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมสร้าง Lalin Society ที่มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า ปัจจุบันกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นนอกจากจะต้องปลูกฝัง Growth Mindset หรือวิธีคิดและทัศนคติเชิงบวกให้เหล่าบุคลากรในองค์กรได้มีความยืดหยุ่น เพื่อเตรียมรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตัวเองแล้ว Green Mindset ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่องค์กรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นคุณค่าในการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ละเลยในเรื่องการคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน โดยในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเห็นได้ว่ากระแสในเรื่อง Sustrends จะเข้มข้นขึ้นอย่างมาก สืบเนื่องจากทั่วโลกกำลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนในระยะยาว

“สำหรับ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ นิยามของ Green Mindset คือการมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มี DNA มีความใส่ใจต่อกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนของประเทศ ดังนั้นเราจึงตระหนักเสมอว่า องค์กรจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีศักยภาพนั้น ต้องมีความเข้าใจในนโยบายด้านความยั่งยืน และนำมาพัฒนาต่อได้โดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในทุกส่วน ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์เทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือแนวทางหลักที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง” นายชูรัชฏ์ กล่าวถึงการกำหนดนิยาม และแนวทางการดำเนินนโยบาย Green Mindset ขององค์กร

ทั้งนี้ การที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้าง Green Mindset โดยมีการปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กร และลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลโลกทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะทางอากาศ หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้เกิดความร่มรื่น เพื่อช่วยเติมเต็มปริมาณออกซิเจนในโครงการให้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยในเรื่องการดูดซับฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน โดยการเน้นย้ำและใส่ใจในเรื่องดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ อยากขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะการก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมั่นคงนั้น บุคลากรมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรในสาขา Green Job หรืองานที่มีส่วนช่วยในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคส่วนแบบดั้งเดิม เช่น สายงานด้านการผลิตและด้านการก่อสร้าง หรือในภาคส่วนสีเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะที่สิ้นเปลือง และลดมลภาวะทางอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังจะช่วยรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เมื่อสังคมเกิดความยั่งยืน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หนึ่งในสมาชิกของสังคมโลกสีเขียวก็จะยั่งยืนได้ด้วยเช่นกัน

“รายงาน Global Green Skills Report 2022 ระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Green Job ทั่วโลกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี ในประเทศไทยเองก็มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Green Job จะถูกนำมาพัฒนาในส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้บริษัทฯ ได้มีการวางแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ใส่ใจและคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีจิตสำนึกในเรื่องการรักษ์โลกด้วยเช่นเดียวกัน โดยแนวคิดทั้งหมดนี้ ล้วนจะนำไปสู่การช่วยสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต เมื่อเราสามารถผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวได้สำเร็จแล้ว นั่นสะท้อนให้เห็นว่าเรามีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด” นายชูรัชฏ์ กล่าวสรุป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,816

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com