Friday, 23 April 2021 | 2:31 am
Friday, 23 April 2021 | 2:31 am

สมาคมการขายตรงไทยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ชูสองกลยุทธ์ ‘Winning the Digital Disruption Game’ และ ‘Growing Faster in Next Normal Era’ สนับสนุนบริษัทสมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สมาคมการขายตรงไทย เผยคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ วาระกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565  โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม ชูนโยบายสำคัญ  “Turning Challenge to be the Best Opportunities” มุ่งส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกพลิกสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเผชิญให้เป็นโอกาส ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  1. Winning the Digital Disruption Game สู้อย่างไรท่ามกลางธุรกิจยุคดิจิทัล และ 2. Growing Faster in Next Normal Era เติบโตรวดเร็วรับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมขายตรงไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

จากสถานการณ์ในปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยผลการสำรวจของสมาพันธ์การขายตรงโลก  (WFDSA: World Federation of Direct Selling Associations) เผยว่า ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับในยุโรปและอเมริกาที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง  ในขณะที่วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในช่วงภายหลังการระบาดของ COVID-19 พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น ผู้บริโภคกว่าครึ่งหนึ่งเลือกที่จะไม่ลงทุนกับเรื่องใดๆ แต่เลือกที่จะถือเงินสดไว้กับตัวมากขึ้น และยังมีพฤติกรรมเลือกที่จะลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านถึง 51.6% รวมทั้งลดการออกไปเที่ยวสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนลง 50.1% แสดงให้เห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีส่วนต่อแนวโน้มกำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งส่งผลลบต่อภาคธุรกิจอย่างชัดเจน

นอกจากพฤติกรรมของเรื่องการใช้จ่ายเงิน  ในด้านอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นกัน ยกตัวอย่างพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ โดยจากผลการสำรวจ Digital Trends 2020 ของ We are Social เผยว่า คนไทยเล่นโซเชียลมีเดียมากถึง 73% ของประชากรทั้งประเทศ และ COVID-19 ทำให้คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นกว่า 43%  และอีกส่วนที่น่าจับตามองคือเทรนด์ความต้องการมีอาชีพเสริมของผู้คนเพื่อความมั่นคงทางรายได้หรือจากปัญหาการว่างงานจะเพิ่มสูงมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นมุมมองสำคัญเพื่อเตรียมรับมือกับชีวิตวิถีใหม่ต่อไปจากนี้

นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทยกล่าว “จากปี 2562 ภาพรวมธุรกิจขายตรงของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคงที่ (มูลค่ารวมกว่า 70,100 ล้านบาท) แต่ในปี 2563 ธุรกิจขายตรงบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และส่งผลต่อมูลค่าตลาดรวมในปีนี้เช่นกัน สมาคมการขายตรงไทยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและกระตุ้นการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมขายตรง ด้วยนโยบาย ‘Turning Challenge to be the Best Opportunities’ เพื่อให้เราสามารถวางแผนการบริหารงานให้สอดรับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายได้”

นโยบาย Turning Challenge to be the Best Opportunities มุ่งเน้น 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  1. Winning the Digital Disruption Game ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง
  1. Growing Faster in Next Normal Era สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal เพราะการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อเร่งให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจะต้องมุ่งเน้น เช่น การพัฒนาสินค้าและแผนรายได้ที่ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน เพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายและเติบโตไปด้วยกัน

“นอกจากความร่วมมือกันภายในบริษัทสมาชิกของสมาคม เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ พร้อมเผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงสู่สาธารณชน ด้วยความเชื่อมั่นที่จะนำเสนออาชีพทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบและกำลังมองหาความมั่นคงด้านรายได้หรือการมีงานทำในช่วงสถานการณ์เช่นนี้” นายกิจธวัช กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สมาคมการขายตรงไทย เป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) ที่มีสมาคมการขายตรงจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย (วาระกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565) ดังนี้

1. คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี                                        นายกสมาคม

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. พญ.นลินี  ไพบูลย์                                         อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

3. คุณสุเทพ  ยืนยงค์วิทยากุล                               อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์  เชื้อศรี                                เลขาธิการ

บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. ดร.สุภัตรา  แปงการิยา                                    เหรัญญิก

บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด

6. คุณสุชาดา  ธีรวชิรกุล                                     กรรมการฝ่ายการศึกษา

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

7. คุณวิภาดา  ตั้งปกรณ์                                      กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

8. คุณจอห์น แอนดรูว์ เฮ็ดจ์                                 กรรมการฝ่ายการสื่อสาร

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

9. คุณอรรถกฤต  กีรติวิทยายุต                              กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

10. คุณชาญสถิต  เขมะวิชานุรัตน์                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บริษัท บีดับเบิลยูแอล (ประเทศไทย) จำกัด

11. คุณพสุทัต  ศักดิ์จารุดล                                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,497

©2020 www.worldbusiness-th.com