spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:27 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:27 am
spot_img

ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : Thai Private Sector Collection Action Against Corruption หรือ CAC และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นสมาชิก CAC เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่ง G : Governance หรือมิติด้านธรรมาภิบาล เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ประกอบการ พันธมิตร คู่ค้า หรือองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ (Responsible Banking) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความตั้งใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ปฏิบัติขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,751

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com