Wednesday, 6 December 2023 | 12:38 am
spot_img
Wednesday, 6 December 2023 | 12:38 am
spot_img

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑.๑ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ

๑.๒ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกำกับ

รองเลขาธิการ ด้านกำกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกำกับ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและเลขาธิการ คปภ. กำหนด

๓.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและ การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงานคปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการคปภ. กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๔.๑ มีสัญชาติไทย 

๔.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  

๔.๓ สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

๕.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยผู้สมัครตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมายคดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

๕.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี

๕.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

๕.๔ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานสำนักงาน คปภ. ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย  ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี    

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  

๖.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๖.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๖.๓ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้ว 

๖.๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย

๖.๕ เป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ที่ปรึกษาบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว

๖.๖ เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น

๖.๗ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๖.๘ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๖.๙ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

๖.๑๐ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงาน คปภ. เช่น นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หรือกำลังจะเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกับสำนักงาน คปภ. อันมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ.

ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ให้สามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ หากมีคำรับรองของผู้สมัครว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นรองเลขาธิการของสำนักงาน คปภ. และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บุคคลนั้นจะต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ก่อนที่สำนักงาน คปภ. จะมีคำสั่งแต่งตั้ง

การคัดเลือกและแต่งตั้งรองเลขาธิการ

คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสำนักงานคปภ. มีคำสั่งแต่งตั้ง 

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ให้รองเลขาธิการด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของสำนักงาน คปภ. ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

๙.๑ ใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนบุคคล

๙.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน

๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

๙.๖ สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

๙.๗ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๕.๔

๙.๘ เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานหรือประสบการณ์ในการบริหารงานที่ผ่านมา๙.๙ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๙ ตามวิธีการสมัครที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

๑๐วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑๐. กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๑.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และเมื่อสำนักงาน คปภ. ได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะจัดส่งเอกสารใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ พร้อมจัดส่งคู่มือแนะนำการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร

๑๐.๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๙ ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามรายละเอียดที่แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร

๑๐.๑.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

๑๐. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง

๑๐.๒.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร    โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงเลขาธิการ คปภ. และให้มายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๑๐.๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจำนวน ๖ ชุด และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๘ และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยตามข้อ ๙.๙

๑๐.๒.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

๑๑การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการจะพิจารณาข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. จากข้อมูลที่ได้รับ จากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการประเมินผลเบื้องต้นมาทำการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อองค์กร ภาวะผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ของผู้สมัครประกอบกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์๐๘๑-๑๗๔-๘๘๙๘ ในวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่hr@oic.or.th หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 857,367

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com