spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:55 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:55 pm
spot_img

ออมสิน ร่วมยินดีวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566

นางจีรนันท์ เขตสกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ชุมชน ที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ได้แก่ รางวัลประเภทการเกษตร วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จ.เพชรบูรณ์ และรางวัลประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จ.เชียงใหม่ พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ จากนายมงคล ลีลาธรรม ประธานคณะกรรมการจัดงานและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ภายในงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “สัมมาชีพ สร้างความมั่นคงฐานราก สร้างความยั่งยืนประเทศ Stability for Sustainability” ซึ่งมูลนิธิสัมมาชีพจัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล-เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพโดยสุจริต ดำเนินธุรกิจหรือกิจการตามหลักสัมมาชีพ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่ผู้สนใจนำไปปรับใช้ ขยายผลในวงกว้างต่อไป

สำหรับวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวิสาหกิจที่นำแนวคิดด้านการออกแบบแฟชั่นมารวมกับธุรกิจการเกษตรของชุมชน ภายใต้โมเดลธุรกิจ “Fashion Farming” และนำแนวคิด Design Thinking มาปรับใช้ในการจัดการองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีแผนพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ มาตรฐาน GMP เช่น ข้าว กระเทียม และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จ.เชียงใหม่ มีการพัฒนาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน และสร้างเงินทุนประกอบอาชีพ จนสามารถให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร โดดเด่นด้านระบบการบริหารจัดการโดยนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้ ทำให้การบริหารมีความโปร่งใส อีกทั้งมีการขยายกิจการสู่ร้านค้าชุมชน โรงน้ำดื่ม การท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชน ธนาคารออมสิน มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทั้ง 2 ชุมชน ทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท่องเที่ยวได้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน และเสริมสร้างการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน จนทำให้ได้รับโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพดังกล่าว ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,421

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com