spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:44 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:44 am
spot_img

กคช. ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นั้น เนื่องจากว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7.2 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยเกินไป คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จนกว่าจะมีการประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการรับสมัครและสรรหาผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติครั้งใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ยื่นการสมัครตามประกาศที่ได้ยกเลิกไป สามารถยื่นใบสมัครใหม่เมื่อมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในครั้งต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,824

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com