Saturday, 13 April 2024 | 10:17 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:17 am
spot_img

สมาคมโฆษณาฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ นักวิชาการ วิชาชีพ หาแนวทางขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบาย จรรยาบรรณ การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นในการรับนำแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ (ICC Advertising and Marketing Communications Code) มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเวทีปิดท้าย โครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มากล่าวต้อนรับ และสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนจรรยาบรรณวิชาชีพ และการกับดูแลตนเองของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาให้เกียรติกล่าวเปิดงานในงานนี้

ในงานเสวนามีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดทิศทางนโยบายการกับกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ เข้าร่วมระดมสมอง ได้แก่ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านสื่อมวลชน และนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการสื่อสาร, คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ดร.นิวัต  วงศ์พรหมปรีดา  รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ, คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย), คุณผณินท์สุธา พรวุฒิยานนท์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาสังคม และคุณนิชคุณ ตุวพลางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณหรือ Code of conduct  และการกำกับดูแลกันเองมาโดยตลอด ถือเป็นภารกิจหลักของสมาคมที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งในปีนี้เอง ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการนำแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ หรือ ICC CODE มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอุตสาหกรรมวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มประกาศใช้ในปีหน้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผลจากการเสวนาในส่วนของทิศทางการดำเนินการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งในกลไกการกำกับดูแลตนเองด้วยจรรยาบรรณของนักวิชาชีพโฆษณา กระบวนการการกำกับดูแลกันเอง ควรจะก้าวไปสู่การกำกับดูแลร่วม (Co-regulation)  ในการกำกับดูแลตนเองในเรื่องจริยธรรมจะต้องมีการระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะกำกับในระดับองค์กรหรือรายบุคคล การปรับใช้ช่วงต้นควรเจาะจงเลือกกลุ่มที่เขามีความสนใจในเรื่องนี้ก่อน ทั้งนี้ต้องมีการทำงานเชิงรุกที่หยิบยกประเด็นที่มีปัญหาขึ้นมาพิจารณาได้เลย โดยไม่ต้องรอการฟ้องร้อง และควรมีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ในส่วนของ ICC CODE ที่จะมีการนำมาปรับใช้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอว่าควรมีการแบ่งย่อยเพื่อดูในหัวข้อหลักๆ ให้เข้าใจง่าย ในการนำมาปรับใช้”

สำหรับแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ (ICC Advertising and Marketing Communications Code)  ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการในการแปลเป็นฉบับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าสามารถนำมาประกาศใช้ในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยเร็วๆนี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,977

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com